¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ «eÁÕ£À ªÉÄüÀ
GzÉÝñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
· «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À   §UÉÎ   «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   ºÉaÑ£À   CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
·
· ¥Àæw    f¯ÉèAiÀÄ°è    DAiÀÄÝ    «eÁÕ£À    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃf£À    ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ    F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ    ºÁUÀÆ    ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À    «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß    ºÁUÀÆ CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è   «eÁÕ£ÀzÀ   §UÉÎ   ºÉaÑ£À   D¸ÀQÛ   ªÀÄÆr¸À®Ä   ºÁUÀÆ   ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉUÉ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀ   ¤ÃqÀ®Ä PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ªÀiÁqÀ¯ï/¥ÉÃnAUï/avÀæPÀ¯É,   ¥Àæ§AzsÀ   ªÀÄvÀÄÛ   gÀ¸À¥Àæ±Éß   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ JgÀqÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2017-18£Éà ¸Á°£À°è MlÄÖ 30 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
· · ·