ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    «µÀAiÀÄzÀ    ªÀÄÄAZÀÄt    PÉëÃvÀæUÀ¼À°è    ¨ÉÆzÀPÀjUÉ    ªÀiË®åzÁjvÀ    vÀgÀ¨ÉÃw    ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ   EwÛÃa£À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ   G£ÀßvÀ   vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß   PÁ¯ÉÃdÄ   G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    ¥ÀjuÁªÀÄPÁj    ¨ÉÆzÀ£Á    ªÀåªÀ¸ÉÜ    ªÀÄvÀÄÛ    PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ     ºÁUÀÆ     ¨ÉÆÃzÀPÀgÀ°è     P˱À®å     ªÀÈ¢Þ     ºÁUÀÆ     §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ     ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À CUÀvÀåUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ «±ÉõÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ°Ö     «ÄÃrAiÀiÁ     PÀ°PÁ     ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß     vÀAiÀiÁj¸À®Ä     C£ÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ     PÀ¯ÁvÀäPÀ     PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß C©üªÀȢݥÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀæAiÉÆÃUÀ   PÉʦrUÀ¼ÀÄ,   «rAiÉÆà   lÄåmÉÆÃjAiÀįï,   UÀtPÀAiÀÄAvÀæ   DzÁjvÀ   ¨ÉÆÃzÀ£Á   PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ    ªÀÄvÀÄÛ    GzÀå«ÄUÀ¼À    eÉÆvÉ    MqÀA§rPÉ    ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ    ²PÀët    vÀgÀ¨ÉÃw    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.

¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ

GzÉÝòvÀ   PÉÃAzÀæªÀÅ   vÀgÀ¨ÉÃw   PÉÆoÀr,   PÀ°PÁ   ¸ÁªÀiÁVæ   vÀAiÀiÁjPÁ   PÉÃAzÀæ,   ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. o vÀgÀ¨ÉÃw   PÉÆoÀr:   AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°ègÀĪÀ   ªÀÄÄRå   PÀbÉÃj   PÀlÖqÀzÀ°è   120   D¸À£ÀUÀ¼ÀļÀî   vÀgÀ¨ÉÃw   PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F PÉÆoÀrUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ L.¹.n. ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. o ªÀ¸Àw   UÀȺÀ   :   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ½UÉ      vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä GvÀÛªÀÄ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. o ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ:   ¨ËvÀ   «eÁÕ£À,   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   «eÁÕ£À,   fêÀ«eÁÕ£À,   ºÀªÁªÀiÁ£À   ªÀÄvÀÄÛ   ªÁvÁªÀgÀt   «eÁÕ£À, fAiÉÆE£ÁàªÀiÁåðnPïì    ºÁUÀÆ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ    ªÀÄÄAZÀÄt    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
vÀgɨÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   «µÀAiÀÄzÀ   ªÀÄÄAZÀÄt PÉëÃvÀæUÀ¼À°è   ¨ÉÆzÀPÀjUÉ   ªÀiË®åzÁjvÀ   vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ PÉÃAzÀæªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ      EwÛÃa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À    §UÉÎ    G£ÀßvÀ    vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ÉÃdÄ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À     «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÀjuÁªÀÄPÁj      ¨ÉÆzÀ£Á      ªÀåªÀ¸ÉÜ      ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðvÀAvÀæªÀ£ÀÄß         «£Áå¸ÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ    ¨ÉÆÃzÀPÀgÀ°è    P˱À®å    ªÀÈ¢Þ    ºÁUÀÆ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ                    ¥ÀoÀåPÀæªÀÄUÀ¼À CUÀvÀåUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀ     «±ÉõÀ     vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ°Ö     «ÄÃrAiÀiÁ     PÀ°PÁ     ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä      C£ÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ      PÀ¯ÁvÀäPÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß C©üªÀȢݥÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ. vÀgÀ¨ÉÃw      ªÀÄvÀÄÛ      ¥ÀæAiÉÆÃUÀ      PÉʦrUÀ¼ÀÄ, «rAiÉÆà      lÄåmÉÆÃjAiÀįï,      UÀtPÀAiÀÄAvÀæ DzÁjvÀ    ¨ÉÆÃzÀ£Á    PÀ°PÁ    ¸ÁªÀiÁVUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ      ªÀÄvÀÄÛ      GzÀå«ÄUÀ¼À      eÉÆvÉ MqÀA§rPÉ    ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ    ²PÀët    vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ.

¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ

GzÉÝòvÀ   PÉÃAzÀæªÀÅ   vÀgÀ¨ÉÃw   PÉÆoÀr,   PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæ   vÀAiÀiÁjPÁ   PÉÃAzÀæ,   ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. o vÀgÀ¨ÉÃw    PÉÆoÀr:    AiÀÄ®ºÀAPÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄRå      PÀbÉÃj      PÀlÖqÀzÀ°è      120 D¸À£ÀUÀ¼ÀļÀî     vÀgÀ¨ÉÃw     PÉÆoÀrAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F   PÉÆoÀrUÉ   J¯Áè jÃwAiÀÄ       L.¹.n.       ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. o ªÀ¸Àw                UÀȺÀ                : Á  ¯  É  à Ä  À  ¼  À  Ä  «  ±  À  é  «  Á  å  ¤  ®  À  Ä  À  ¼  À  Ä    ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á     «zÁåyðUÀ½UÉ       vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß   ¤ÃqÀ®Ä   GvÀÛªÀÄ   ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. o ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ:       ¨ËvÀ       «eÁÕ£À, gÀ¸ÁAiÀÄ£À       «eÁÕ£À,       fêÀ«eÁÕ£À, ºÀªÁªÀiÁ£À   ªÀÄvÀÄÛ   ªÁvÁªÀgÀt   «eÁÕ£À, fAiÉÆE£ÁàªÀiÁåðnPïì    ºÁUÀÆ    «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ        vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ        ªÀÄÄAZÀÄt «µÀAiÀÄUÀ¼À°è              vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
vÀgɨÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä