CPÁqÉ«Ä - J¸ï.r.¦ ²µÀåªÉÃvÀ£À
«±ÉõÀ   C©üªÀÈ¢Þ   AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀÄÆ®PÀ   ¥ÉÆæ.   r.JA. £ÀAdÄqÀ¥Àà   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ   gÁdåzÀ   114   »AzÀĽzÀ   vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ   1080   «eÁÕ£À   ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ (¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ) ²µÀåªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   CºÀðvÉ   gÁdåzÀ    114    »AzÀĽzÀ    vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃf£À    «eÁÕ£À    ¥ÀzÀ«    «¨sÁUÀzÀ°è    ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç,   UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç,      ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç   ªÀÄvÀÄÛ   ¥Áæt±Á¸ÀÛç   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ   JgÀqÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀzÀ« PÉÆÃgïìUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¥ÀæxÀªÀÄ   ªÀµÀð :   ¢éwÃAiÀÄ   ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è   «eÁÕ£À   «¨sÁUÀzÀ°è   ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70 (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ   60)   ªÀÄvÀÄÛ   CzÀQÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀqÉzÀÄ   ©.J¹ì.   ¥ÀæxÀªÀÄ   ªÀµÀðPÉÌ   - ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ªÉÆzÀ®   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è   ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70   QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ (PÀ®§ÄgÀV «¨sÁUÀPÉÌ ±ÉÃPÀqÀ 60) ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. vÀÈwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è   ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70   QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ (PÀ®§ÄgÀV «¨sÁUÀPÉÌ ±ÉÃPÀqÀ 60) ¥ÀqÉzÀÄ GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. DAiÉÄÌAiÀÄ «zsÁ£À PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄÆ®PÀ CºÀð «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CºÀð «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 10,000/UÀ¼À ²µÀåªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ²µÀåªÉÃvÀ£À 2016-17£Éà   ¸Á°£À°è   PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   218   ;   ¨É¼ÀUÁ«   «¨sÁUÀPÉÌ   174   ;   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   «¨sÁUÀPÉÌ   218 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ 200 ²µÀåªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ²µÀåªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 10,000/- UÀ¼ÀÄ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
2016-17£Éà ¸Á°£À°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ CºÀð «zÁåyðUÀ½UÉ ²µÀåªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. 2017-18£Éà ¸Á°£À ²µÀåªÉÃvÀ£ÀPÉÌ CfðAiÀÄ£ÀÄß DºÁ餹 DUÀ¸ïÖ 2017 ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ