«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è QgÀÄ ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæPÀl
GzÉÝñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
PÀ£ÀßqÀzÀ°è   DPÀµÀðPÀ   QgÀÄ   ºÉÆwÛÛUÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   ±Á¯Á   ªÀÄPÀ̼À°è   «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉÆý¸À®Ä     ªÀÄvÀÄÛ     «eÁÕ£ÀzÀ     §UÉÎ     ºÉaÑ£À     D¸ÀQÛ     ªÀÄÆr¸À®Ä     ºÁUÀÆ     «eÁÕ£À eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÀoÀåPÀæªÀÄPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ   ¨sÁµÉAiÀÄ°è,   ¸ÀavÀæªÁzÀ   §tÚ§tÚzÀ   ¸ÀÄálªÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ 16 jAzÀ 32 ¥ÀÄlUÀ¼À QgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀĪÀÅzÀÄ