ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
                                  «±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ²PÀët
dįÉÊ 21-22, 2017 ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À¤ªÁgÀ
¸ÀܼÀ: ¸À¨sÁAUÀt, PÀȶ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  584 104
PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   gÁAiÀÄZÀÆj£À   PÀȶ   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   dįÉÊ   21 ªÀÄvÀÄÛ   22   gÀAzÀÄ   (±ÀÄPÀæªÁgÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ±À¤ªÁgÀ)   “«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ²PÀët”   (Science    and    Technology Education)  JA§ PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄzÀr DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À   PÀ¯ÁåtPÁÌV   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ   §UÉÎ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   ««zsÀ   ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è   CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è£À EwÛÃa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ²PÀëtzÀ ºÉƸÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ   vÀªÀÄä   PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß   GvÀÛªÀÄ/C©üªÀÈ¢Þ   ¥Àr¸À®Ä   MAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ MqÀ£ÁlPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ? gÁdåzÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,    ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÀPÁðgÀzÀ    ««zsÀ    E¯ÁSÉUÀ¼À    C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ    F    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÉÆæ¸ÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛw F   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ   ¨sÁUÀªÁV   ¨sËvÀ   ªÀÄvÀÄÛ   UÀtÂvÀ   «eÁÕ£À;   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ   «eÁÕ£À;   §ºÀÄ«µÀAiÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï     (AiÀiÁªÀÅzÉà     «¨sÁUÀ)     «eÁÕ£ÀzÀ     «¨sÁUÀUÀ¼À°è     ¥ÉÆøÀÖgï     ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß     gÁdåzÀ     ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è£À     «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,     ¨sÉÆÃzÀPÀ     ¹§âA¢ü     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ½AzÀ   DºÁ餸À¯ÁVzÉ.   F   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ¸ÀÄÛwUÉ   DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀÄ   3   x   2½   Cr C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï  eÁUÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¨sËvÀ   ªÀÄvÀÄÛ   UÀtÂvÀ   «eÁÕ£À;   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ   «eÁÕ£À;   §ºÀÄ«µÀAiÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   EAf¤AiÀÄjAUï   (AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀ)    «eÁÕ£ÀzÀ    «¨sÁUÀUÀ¼À°è    CvÀÄåvÀÛªÀÄ    ¥ÉÆøÀÖgï    ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß    DAiÉÄÌ    ªÀiÁr    £ÀUÀzÀÄ    ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ   (¥Àæw   «¨sÁUÀzÀ°è   ªÉÆzÀ®£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   :   gÀÆ.   7500/-   ªÀÄvÀÄÛ   JgÀqÀ£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 5,000/-UÀ¼ÀÄ).   vÀdÕ   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   DAiÀiÁAiÀÄ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   §AzÀvÀºÀ   ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À   ¸ÀASÉå   ªÀÄvÀÄÛ   UÀÄtªÀÄlÖzÀ   DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀ CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀdÕgÀ «ªÀgÀ
· · · ·
¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀȶ : ±ÀvÀPÉÆÃn d£ÀjUÉ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀuÉ qÁ J¸ï CAiÀÄå¥Àà£ï ¤ªÀÈvÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, r.J.Dgï.E ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, L.¹.J.Dgï.
GzÀåªÀÄ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀA§A¢üvÀ ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼ÀÄ qÁ UÀÄgÀÄgÁeï PÀgÀdV CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, CPÁqÉ«Ä ¥sÁgï QæAiÉÄÃnªï ®¤ðAUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ²PÀët: ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæ. ºÉZï. J. gÀAUÀ£Áxï ¤ªÀÈvÀÛ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, J£ï.J.J.¹/«±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀIJîvÉ qÁ «dAiÀÄ ZÀAzÀÄæ ¥ÁæzsÀå¥ÀPÀgÀÄ, §AiÉƹ¸ÀÖA ¸ÉÊ£ïì CAqï EAf¤AiÀÄjAUï, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄA¢gÀ
L.n.¹ ªÀÄÆ®PÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¨sÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀzsÀð£É qÁ. ¸ÀAzÁå aAvÁ® G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, £Áå¸ïPÁA, £ÀªÀzɺÀ°
£Áå£ÉÆà «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À : ¨sÀ«µÀåzÀ £ÉÆÃl qÁ. VjzsÀgÀ AiÀÄÄ PÀÄ®PÀtÂð ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÉAlgï ¥sÁgï £Áå£ÉÆà CAqï ¸Á¥ïÖ ªÀiÁålgï ¸ÉÊ£ïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
ªÀiÁ£ÀªÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV eÁÕ£À ºÀAaPÉ, D«µÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ¥ÉÆæ. JA. Dgï. J£ï. ªÀÄÆwð ªÀiÁ°PÀÄ®gï §AiÉÆæü¹Pïì, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄA¢gÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¨É¼É ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ £Á«£Àå eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁ. «£ÀAiÀiï ±ÀuÉÊ ¤ªÀÈvÀÛ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É), PÁªÉÃj ¹Ãqïì °., ºÉÊzÁæ¨Ázï
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀȶ PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀzsÀð£É qÁ JA. ©. ZÀnÖ ¸ÀºÀ ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (²PÀët), L.¹.J.Dgï, £ÀªÀzɺÀ°
¢£ÁAPÀ 1: dįÉÊ 21, 2017 (±ÀÄPÀæªÁgÀ)
¢£ÁAPÀ 2: dįÉÊ 22, 2017 (±À¤ªÁgÀ)