PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   ««zsÀ   ªÀUÀðUÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   GvÉÛÃf¸ÀĪÀ   ºÁUÀÆ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è   ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß   ªÀ»¹zÉ.   «eÁÕ£À   ²PÀët   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   PÀ£ÁðlPÀ   d å zÀåAvÀ   DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ   §gÀÄwÛzÉ.   F   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¨ÉÆÃzsÀ£É   ªÀÄvÀÄÛ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀªÀÄÈ ¢ ÞUÉƽ¸À®Ä   GvÀÛªÀÄ   ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß   PÀ°à¹ªÉ .   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   PÉ®ªÀÅ   ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ:
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ 10£Éà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

¥Àæw   ªÀµÀð   ¥ÀæzsÁ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß      ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ     ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀæPÀluÉ

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      PÉëÃvÀæzÀ°è£À D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ,    C£ÉéõÀuÉ    ºÁUÀÆ    ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß     ¤ÃqÀĪÀ     ¤nÖ£À°è     ‘«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ’         zÉéöʪÀiÁ¹PÀ         ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ¥ÀzÀ«    ¥ÀƪÀð    ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À      ¥ÀzÀ«      PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ,      «eÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ,   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   E¤ßvÀgÉ ¸ÀAWÀ           ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ           GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É

«±ÉõÀ    G¥À£Áå¸À    ªÀiÁ¯ÉAiÀÄÄ    3    ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVzÀÄÝ,    DzsÀĤPÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ     C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ     §UÉÎ     ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ¼À°è         CjªÀÅ         ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ    ºÉ¸ÀgÁAvÀ    «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ GzÀå«ÄUÀ½AzÀ    DºÁé¤vÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

CPÁqÉ«Ä ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

«±ÉõÀ   C©üªÀÈ¢Þ   AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è   gÁdåzÀ »AzÀĽzÀ     ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À   ¥ÁæzÉòPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   «eÁÕ£À ¥ÀzÀ«            PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      PÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ    vÀªÀÄä    eÁÕ£À    ªÀÈ¢Þ¹PÉƼÀî®Ä    vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ« ¨ÉÆÃzsÀPÀjUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ   

ªÀÄvÀÄÛ   

CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   

¢£ÀUÀ¼À

DZÀgÀuÉ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ««zsÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À   ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀĺÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ   CjªÀÅ   ªÀÄÆr¸À®Ä   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄ   ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À             ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

«eÁÕ£À ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è   DPÀµÀðPÀ   QgÀÄ   ºÉÆwÛÛUÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ ±Á¯Á     ªÀÄPÀ̼À°è     «eÁÕ£ÀzÀ     PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À®Ä    ªÀÄvÀÄÛ    «eÁÕ£ÀzÀ    §UÉÎ    ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ       ªÀÄÆr¸À®Ä       ºÁUÀÆ       «eÁÕ£À eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß    «¸ÁÛgÀUÉƽ¸À®Ä    C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ       F       PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è

¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð

F       PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß       ¥ÀzÀ«       ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï         CzsÁå¥ÀPÀjUÉ         ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á                    «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ªÉÄüÀ

«zÁåyðUÀ¼À°è      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ºÁUÀÆ    «eÁÕ£ÀzÀ    ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À    §UÉÎ    CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä   gÁdåzÀ      J¯Áè   f¯ÉèUÀ¼À°è   «eÁÕ£À ªÉÄüÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

«eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û

PÀ£ÀßqÀzÀ°è        ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß        ¥ÀæPÀn¸À®Ä GvÉÛÃf¸ÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV    «eÁÕ£À,    vÀAvÀæeÁÕ£À, PÀȶ     ºÁUÀÆ     ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ     «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ°è         ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ         GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß     DAiÉÄÌ     ªÀiÁr     ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

CPÁqÉ«Ä -  J¸ïr¦ ²µÀåªÉÃvÀ£À

ªÀÄÆ®     «eÕÁ£ÀzÀ     «µÀAiÀÄUÀ¼À°è     G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ   PÉÊUÉƼÀî®Ä   ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV qÁ.    £ÀAdÄqÀ¥Àà    ¸À«ÄwAiÀÄÄ    UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ gÁdåzÀ        »AzÀĽzÀ        vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è£À PÁ¯ÉÃf£À°è        ªÁå¸ÀAUÀ        ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½UÉ    CAPÀUÀ¼À    DzÁgÀzÀ    ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀĸÀfÓvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      ªÀÄÄAZÀÆt «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      £ÀqɸÀ°gÀĪÀ      ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïðUÀ½UÉ      ¨ÉÃPÁUÀĪÀ      ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ           ªÀÄvÀÄÛ           ¸ÀĸÀfÓvÀ             ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀzÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

¸ÉÊ-mÉPï ºÀ¨ï

£À«Ã£À     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀÈd£À²Ã®     ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   PÀ®à£Á   ±ÀQÛ   ºÁUÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj            ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƼÀî®Ä       C£ÀĪÀÅ       ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   ««zsÀ   ªÀUÀðUÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   GvÉÛÃf¸ÀĪÀ   ºÁUÀÆ ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß     d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ   ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß   ªÀ»¹zÉ.   «eÁÕ£À   ²PÀët   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ      PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ      d å zÀåAvÀ      DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ.     F     PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À       ¨ÉÆÃzsÀ£É       ªÀÄvÀÄÛ       PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä      ªÀÄvÀÄÛ      ¸ÀªÀÄÈ ¢ ÞUÉƽ¸À®Ä GvÀÛªÀÄ   ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß   PÀ°à¹ªÉ .   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ:

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ 10£Éà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

¥Àæw    ªÀµÀð    ¥ÀæzsÁ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß        ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀæPÀluÉ

«eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À    D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ,    C£ÉéõÀuÉ    ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀwAiÀÄ   ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   ¤ÃqÀĪÀ   ¤nÖ£À°è   ‘«eÁÕ£À   ¯ÉÆÃPÀ’   zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß    ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ¥ÀzÀ«    ¥ÀƪÀð    ªÀÄvÀÄÛ    «eÁÕ£À    ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ,   «eÁÕ£À   PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ,   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   E¤ßvÀgÉ   ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É

«±ÉõÀ   G¥À£Áå¸À   ªÀiÁ¯ÉAiÀÄÄ   3   ¢£ÀUÀ¼À   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVzÀÄÝ,   DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É   ªÀÄvÀÄÛ   C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ   §UÉÎ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   «zÁåyðUÀ¼À°è   CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ    GzÉÝñÀ¢AzÀ    ºÉ¸ÀgÁAvÀ    «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    GzÀå«ÄUÀ½AzÀ DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

CPÁqÉ«Ä ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

«±ÉõÀ    C©üªÀÈ¢Þ    AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è    gÁdåzÀ    »AzÀĽzÀ    ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ¥ÁæzÉòPÀ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß    «eÁÕ£À    ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

«eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À    ªÀÄÄAZÀÄt    «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ   vÀªÀÄä   eÁÕ£À   ªÀÈ¢Þ¹PÉƼÀî®Ä   vÀgÀ¨ÉÃw   PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ« ¨ÉÆÃzsÀPÀjUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À DZÀgÀuÉ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ««zsÀ   ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À   ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ªÀÄvÀÄÛ    ªÀĺÀvÀéUÀ¼À    §UÉÎ    CjªÀÅ    ªÀÄÆr¸À®Ä    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄ    ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

«eÁÕ£À ºÉÆwÛUÉUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è   DPÀµÀðPÀ   QgÀÄ   ºÉÆwÛÛUÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   ±Á¯Á   ªÀÄPÀ̼À°è   «eÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   ªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À®Ä   ªÀÄvÀÄÛ   «eÁÕ£ÀzÀ   §UÉÎ   ºÉaÑ£À   D¸ÀQÛ   ªÀÄÆr¸À®Ä ºÁUÀÆ       «eÁÕ£À       eÁÕ£À¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß       «¸ÁÛgÀUÉƽ¸À®Ä       C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   EAf¤AiÀÄjAUï   CzsÁå¥ÀPÀjUÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ªÉÄüÀ

«zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É   ºÁUÀÆ   «eÁÕ£ÀzÀ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ CjªÀÅ     ªÀÄÆr¸À®Ä     gÁdåzÀ          J¯Áè     f¯ÉèUÀ¼À°è     «eÁÕ£À     ªÉÄüÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

«eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û

PÀ£ÀßqÀzÀ°è     ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß     ¥ÀæPÀn¸À®Ä     GvÉÛÃf¸ÀĪÀ     ¸À®ÄªÁV     «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ºÁUÀÆ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   PÀ£ÀßqÀ°è   ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

CPÁqÉ«Ä -  J¸ïr¦ ²µÀåªÉÃvÀ£À

ªÀÄÆ®   «eÕÁ£ÀzÀ   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   G£ÀßvÀ   ªÁå¸ÀAUÀ   PÉÊUÉƼÀî®Ä   ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV   qÁ.   £ÀAdÄqÀ¥Àà   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ   gÁdåzÀ   »AzÀĽzÀ vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À°è£À    PÁ¯ÉÃf£À°è    ªÁå¸ÀAUÀ    ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ    «zÁåyðUÀ½UÉ CAPÀUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀĸÀfÓvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÆt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   £ÀqɸÀ°gÀĪÀ   ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïðUÀ½UÉ    ¨ÉÃPÁUÀĪÀ    ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ    ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÀĸÀfÓvÀ      ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß CPÁqÉ«ÄAiÀÄ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀzÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

¸ÉÊ-mÉPï ºÀ¨ï

£À«Ã£À   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÈd£À²Ã®   ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   PÀ®à£Á   ±ÀQÛ ºÁUÀÆ     PÀÄvÀƺÀ®PÁj     ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß     ¨É¼À¹PÉƼÀî®Ä     C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ