d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    CzÀgÀ®Æè    «±ÉõÀªÁV    UÁæ«ÄÃt    ¥ÀæzÉñÀzÀ    d£ÀvÉAiÀÄ°è    ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ,   ¸ÀAaPÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÁvÁð   ¥ÀvÀæUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   «eÁÕ£À   eÁÕ£À   ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀzÀ   ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ   ²µÀåªÉÃvÀ£À   ºÁUÀÆ   G£ÀßvÀ   ªÁå¸ÀAUÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî®Ä GvÉÛÃd£À. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À    ªÀÄÄAZÀÆt    «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,    «ZÁgÀ    ¸ÀAQgÀt, PÁAiÀiÁðUÁgÀ, ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÀ¸À¥Àæ±Éß, ªÉÄüÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è    fêÀªÀiÁ£À    ¸ÁzsÀ£É    ¥Àæ±À¹Û    ºÁUÀÆ    PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û. «eÁÕ£À     «µÀAiÀÄzÀ°è     ²PÀëPÀjUÉ     ªÀÄvÀÄÛ     CzsÁå¥ÀPÀjUÉ     ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£Á     ²©gÀ     ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    CzÀgÀ®Æè    «±ÉõÀªÁV UÁæ«ÄÃt   ¥ÀæzÉñÀzÀ   d£ÀvÉAiÀÄ°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ     ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ     ºÁUÀÆ CªÀgÀ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ,    ¸ÀAaPÉ    ªÀÄvÀÄÛ    ªÁvÁð ¥ÀvÀæUÀ¼À      ªÀÄÆ®PÀ      «eÁÕ£À      eÁÕ£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß   C©üªÀÈ¢Þ   ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀzÀ   ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ   ²µÀåªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ      G£ÀßvÀ      ªÁå¸ÀAUÀ      ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî®Ä GvÉÛÃd£À. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄÄAZÀÆt        «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ        ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ       CªÀPÁ±ÀUÀ¼À       §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ    «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ       ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,       «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,    PÁAiÀiÁðUÁgÀ,    ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÀ¸À¥Àæ±Éß,      ªÉÄüÀ      ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è   fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É   ¥Àæ±À¹Û   ºÁUÀÆ   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û. «eÁÕ£À     «µÀAiÀÄzÀ°è     ²PÀëPÀjUÉ     ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ   ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£Á   ²©gÀ   ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À                     ¸ÀAªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä