zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    CzÀgÀ®Æè    «±ÉõÀªÁV    UÁæ«ÄÃt    PÀ£ÁðlPÀzÀ    d£ÀvÉAiÀÄ°è    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ,    ¸ÀAaPÉ    ªÀÄvÀÄÛ    ªÁvÁð    ¥ÀvÀæUÀ¼À    ªÀÄÆ®PÀ    «eÁÕ£À    eÁÕ£À    ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß    C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ® «eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ ²µÀåªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî®Ä GvÉÛÃd£À. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è£À   ªÀÄÄAZÀÆt   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ   CªÀPÁ±ÀUÀ¼À   §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,    «ZÁgÀ    ¸ÀAQgÀt,    PÁAiÀiÁðUÁgÀ, ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÀ¸À¥Àæ±Éß, ªÉÄüÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û. «eÁÕ£À    «µÀAiÀÄzÀ°è    ²PÀëPÀjUÉ    ªÀÄvÀÄÛ    CzsÁå¥ÀPÀjUÉ    ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£Á    ²©gÀ    ªÀÄvÀÄÛ    PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä