gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
GzÉÝñÀ •	«zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. •	¥ÀæZÀ°vÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. •	«zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.  •	«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ªÉʲµÀÖöåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
««zsÀ   f¯ÉèUÀ¼À   ¥ÀæxÀªÀÄ   zÀeÉð   «eÁÕ£À   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À   «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß   ºÁUÀÆ   CzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀÄ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ    PÉÃAzÀæ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ªÀÄÆgÀÄ    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ§AzsÀ   (PÀ£ÀßqÀ   &   EAVèµï)   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß   «zÁåyð   &   G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ   ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÁUÀÆ    «zÁåyðUÀ¼À°è    «eÁÕ£ÀzÀ    §UÉÎ    ºÉaÑ£À    D¸ÀQÛ    ªÀÄÆr¸À®Ä    ºÁUÀÆ    ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀvÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ    ¤ÃqÀ®Ä    PÉÃAzÀæ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¥ÉÊAnAUï/avÀæPÀ¯É,    ¥Àæ§AzsÀ,    gÀ¸À¥Àæ±Éß ªÀÄÄAvÁzÀ   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   K¥Àðr¹   «eÉÃvÀjUÉ   PɼÀPÀAqÀAvÉ   §ºÀĪÀiÁ£À   ºÁUÀÆ   ¥Àæ±À¹Û   ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/- JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 1000/-
ü ü ü
1. ªÉÄà 22, 2017 - CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¢£À 2. dÆ£ï 5, 2017 - «±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À 3. dÆ£ï 8, 2017 - «±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£À 4. CPÉÆÖçgï 6, 2017 - «±Àé ªÀ£Àåfë ªÀÄvÀÄÛ «±Àé DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ ¢£À 5. £ÀªÉA§gï 10, 2017 - ±ÁAw C©üªÀÈ¢ÞUÉ «±Àé «eÁÕ£À ¢£À 6. r¸ÉA§gï 14, 2017 - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ±ÀQÛ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¢£À 7. ¥sɧæªÀj 02, 2018 - «±Àé eËUÀÄ ¢£À 8. ¥sɧæªÀj 28, 2018 - gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¢£ÁZÀgÀuÉ