ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä) D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ   ¢£À   EzÀÄ   zÉÆqÀØ   GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è   ¸ÀAzÉúÀ«®è. MAzÀÄ   ºÉƸÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ   ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß   £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ   JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ,    EzÀÄ    ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ    ¥Áèöå¹ÖPï    ªÀÄvÀÄÛ    ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À    OµÀzsÀ    «eÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ. ¹éÃqÀ£ï£À   PÉnºÉZï   (PÀÄAVèUÁ   mÉQ߸ÁÌ   ºÉÆUÉÆì÷ÌïÁ£ï)   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®f   ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄð¤AiÀÄ    qÉEJ¸ïªÉÊ    (qÀÆåmÉÑ¸ï    J¯ÉPÉÆÖçmÁæ£ï-¹AUÉÆæmÁæ£ï)    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ    EwÛÃZÉUÉ ºÁ¯ÉÆqÀPÀÄ   ¥ÀÄrAiÀÄ°è£À   ¸ÁªÀiÁ£Àå   ºÁ°£À   ¥ÉÆæÃnãï¤AzÀ   gÉõÉäAiÀÄAvÀºÀ   J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß   £ÉìÄÝgÀĪÀÅzÁV vÀªÀÄä   ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è   w½¹zÁÝgÉ.   F   ºÉƸÀ   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è,   ±ÁR   ªÀÄvÀÄÛ   DªÀÄèzÀ   ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À ºÁ¯ÉÆqÀQ¤AzÀ £Áå£ÉÆ¥ÉÊ©æ¯ïì gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÉnºÉZï   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®fAiÀÄ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ   Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï   ¯ÉAqÉ¯ï   ºÉüÀĪÀAvÉ vÁwéPÀªÁV   AiÀiÁªÀÅzÉà   ¥ÉÆæÃnÃ£ï   PÀZÁÑ   ¥ÀæzÁxÀðªÀ£ÀÄß   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉä   ªÀiÁqÀ®Ä   §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ,   EzÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ   gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   zÁæªÀPÀUÀ½AzÀ   ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV   ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.   F   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è   ¸ÀgÀ¼À ¥ÀæQæAiÉÄ   ºÁUÀÆ   C±ÀÄzÀÞ   PÀZÁÑ   ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À   §¼À¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ   C¢üPÀ   ¥ÀæªÀiÁtzÀ   GvÁàzÀ£Á   ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À    £ÉÆÃAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   RUÉÆýÃAiÀÄ   PÉÃAzÀæªÀÅ   (LJAiÀÄÄ)   £ÀªÀÄä   £ÀPÀëvÀæ   ¥ÀÄAdzÀ°è£À   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ C¢üPÀÈvÀ ºÉ¸ÀjlÄÖ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÉ. FªÀgÉUÉ   £ÀPÀëvÀæ   £ÉÆÃAzÀt   CxÀªÁ   £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ   AiÀiÁªÀÅzÉà   ªÀiÁUÀð¸ÀÆa   CxÀªÁ   PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ   ªÀåªÀ¸ÉÜ   E®èzÉ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ   §ºÀ¼ÀµÀÄÖ   £ÀPÀëvÀæ   PÁål¯ÁUïUÀ½zÀÄÝ,   ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è   £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß   ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀeÉÆqÀ£ÉAiÀÄ    ªÀÄÆ®PÀ    UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.    EzÀjAzÁV,    MAzÉà    £ÀPÀëvÀæPÉÌ    ºÀ®ªÁgÀÄ    ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. GzÁgÀuÉUÉ,   £ÀPÀëvÀæ   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’£ÀÄß   HD8890    JAzÀÄ   UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ   .   EzÀ®èzÉ,   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’   £ÀPÀëvÀæPÉÌ E£ÀÆß 40 §UÉAiÀÄ ««zsÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F   UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß   ¤ªÁj¸ÀĪÀ   ¤nÖ£À°è   LJAiÀÄÄ   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À¤ßlÄÖ.   £ÀPÀëvÀæ   PÁål¯ÁUï ºÉÆgÀvÀA¢zÉ.   F   ªÉÆzÀ®Ä   PÉêÀ®   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ   ªÀiÁvÀæ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆA¢vÀÄÛ.   EzÉà   £ÀªÉA§gï 30   gÀAzÀÄ   ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ   ºÉƸÀ   PÁål¯ÁUï£À°è   ªÉÆzÀ°£À   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ   ¸ÉÃj   MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. £ÀªÀÄUɯÁè    agÀ¥ÀjavÀªÁVgÀĪÀ    ªÀÄvÀÄÛ    Cwà    ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ    ºÁUÀÆ    £ÀªÀÄä    ¸ËgÀ    ªÀÄAqÀ®PÉÌ    §ºÀ¼À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ    ‘D®á    ¸ÉAmÉÆj’    eÉÆÃr    £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ    FUÀ    ‘jV¯ï    PÉ£ïmÁAiÀÄÆgÀ¸ï’    JAzÀÄ    C¢üPÀÈvÀªÁV £ÁªÀÄPÀgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CgÀ©AiÀiÁzÀ°è ‘¸É£ïmÉÆÃgÀ¹ì£À ¥ÁzÀ’ ªÉAzÀÄ EzÀPÉÌ CxÀð«zÉ.

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä) D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ ¤d.     ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ     ¢£À EzÀÄ                    zÉÆqÀØ À  å  ª  À  Ä  ª  Á  À  Ä  ª  À  Å  À  À  °  è    ¸ÀAzÉúÀ«®è.    MAzÀÄ    ºÉƸÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ        ¥ÀæPÁgÀ ºÀ¸ÀÄ«£À    ºÁ°¤AzÀ    PÀÈvÀPÀ gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß        £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ        JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ,    EzÀÄ    ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ    ¥Áèöå¹ÖPï    ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À    OµÀzsÀ    «eÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ. ¹éÃqÀ£ï£À       PÉnºÉZï       (PÀÄAVèUÁ       mÉQ߸ÁÌ ºÉÆUÉÆì÷ÌïÁ£ï)     gÁAiÀÄ¯ï     E¹ÖlÆåmï     D¥sï mÉPÁß®f   ªÀÄvÀÄÛ   dªÀÄð¤AiÀÄ   qÉEJ¸ïªÉÊ   (qÀÆåmÉѸï J¯ÉPÉÆÖçmÁæ£ï-¹AUÉÆæmÁæ£ï)           ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ     EwÛÃZÉUÉ     ºÁ¯ÉÆqÀPÀÄ     ¥ÀÄrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£Àå   ºÁ°£À   ¥ÉÆæÃnãï¤AzÀ   gÉõÉäAiÀÄAvÀºÀ J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß    £ÉìÄÝgÀĪÀÅzÁV    vÀªÀÄä    ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.   F   ºÉƸÀ   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è,   ±ÁR   ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄèzÀ    ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ    ºÀ¸ÀÄ«£À    ºÁ¯ÉÆqÀQ¤AzÀ £Áå£ÉÆ¥ÉÊ©æ¯ïì                  gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÉnºÉZï   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®fAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ   Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï   ¯ÉAqÉ¯ï   ºÉüÀĪÀAvÉ vÁwéPÀªÁV      AiÀiÁªÀÅzÉà      ¥ÉÆæÃnÃ£ï      PÀZÁÑ ¥ÀæzÁxÀðªÀ£ÀÄß        PÀÈvÀPÀ        gÉõÉä        ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ,          EzÀÄ          ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ          ªÀÄvÀÄÛ          zÁæªÀPÀUÀ½AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV    ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.    F    CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀ¼À    ¥ÀæQæAiÉÄ    ºÁUÀÆ    C±ÀÄzÀÞ    PÀZÁÑ    ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼À¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ    C¢üPÀ    ¥ÀæªÀiÁtzÀ    GvÁàzÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ   ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ ºÁUÀÆ     CªÀÅUÀ¼À     £ÉÆÃAzÀt ¤ªÀðºÀuÉ          ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ       CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ RUÉÆýÃAiÀÄ           PÉÃAzÀæªÀÅ (LJAiÀÄÄ)       £ÀªÀÄä       £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdzÀ°è£À    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ    227 £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀjlÄÖ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÉ. FªÀgÉUÉ    £ÀPÀëvÀæ    £ÉÆÃAzÀt    CxÀªÁ    £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà   ªÀiÁUÀð¸ÀÆa   CxÀªÁ   PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ   ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èzÉ        dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ        §ºÀ¼ÀµÀÄÖ        £ÀPÀëvÀæ PÁål¯ÁUïUÀ½zÀÄÝ,     ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è     £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    PÉ®ªÀÅ    ¥ÀzÀeÉÆqÀ£ÉAiÀÄ    ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.    EzÀjAzÁV,    MAzÉà    £ÀPÀëvÀæPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ      ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ.      GzÁgÀuÉUÉ,      £ÀPÀëvÀæ ‘¥ÉÆïÁj¸ï’£ÀÄß           HD8890            JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ   .   EzÀ®èzÉ,   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’   £ÀPÀëvÀæPÉÌ E£ÀÆß 40 §UÉAiÀÄ ««zsÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F    UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß    ¤ªÁj¸ÀĪÀ    ¤nÖ£À°è    LJAiÀÄÄ £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ      C¢üPÀÈvÀ      ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À¤ßlÄÖ.      £ÀPÀëvÀæ PÁål¯ÁUï   ºÉÆgÀvÀA¢zÉ.   F   ªÉÆzÀ®Ä   PÉêÀ®   14 £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ   ªÀiÁvÀæ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆA¢vÀÄÛ. EzÉà   £ÀªÉA§gï   30   gÀAzÀÄ   ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ   ºÉƸÀ PÁål¯ÁUï£À°è   ªÉÆzÀ°£À   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ   ¸ÉÃj   MlÄÖ 227 £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. £ÀªÀÄUɯÁè      agÀ¥ÀjavÀªÁVgÀĪÀ      ªÀÄvÀÄÛ      Cwà ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ    ºÁUÀÆ    £ÀªÀÄä    ¸ËgÀ    ªÀÄAqÀ®PÉÌ §ºÀ¼À   ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ   ‘D®á   ¸ÉAmÉÆj’   eÉÆÃr   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ FUÀ   ‘jV¯ï   PÉ£ïmÁAiÀÄÆgÀ¸ï’   JAzÀÄ   C¢üPÀÈvÀªÁV £ÁªÀÄPÀgÀt          ºÉÆA¢zÀÄÝ,          CgÀ©AiÀiÁzÀ°è ‘¸É£ïmÉÆÃgÀ¹ì£À ¥ÁzÀ’ ªÉAzÀÄ EzÀPÉÌ CxÀð«zÉ.

¸ÀÄ¢Ý

 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä