ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: «eÁÕ£À           ªÀÄvÀÄÛ           vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    D«µÁÌgÀUÀ¼À    §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ    ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR    C©üªÀÈ¢ÞUÉ    «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß    ««zsÀ    PÉëÃvÀæUÀ¼À°è §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      CzÀgÀ®Æè      ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è       DzsÀĤPÀ       ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

SÁåvÀ     ¸ÀA¥À£ÀÆä®     vÀdÕgÀÄUÀ½AzÀ     PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁArvÀå¥ÀÆtð      G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß      PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ:  ¨ÁºÁåPÁ±À «eÁÕ£À DºÁgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À £Áå£ÉÆà vÀAvÀæeÁÕ£À rfl¯ï vÀAvÀæeÁÕ£À DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀå C®èzÉ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆ® «eÁÕ£À ²PÀët «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ d® ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   PÀ«vÉUÀ¼À   ªÁZÀ£ÀPÉÌ   MAzÀÄ   PÀ« UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ          vÀªÀÄä          ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß      PÀ£ÀßqÀzÀ°è      ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ   ¥Àr¸À®Ä   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ   MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß   PÀ°à¹zÉ.   ªÀÄÆ®   ªÀÄvÀÄÛ   C£Àé¬ÄPÀ «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   «µÀAiÀÄzÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß        AiÀÄĪÀ        «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,       CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,       E¯ÁSÁ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ       ªÀÄvÀÄÛ       ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ       / ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á                      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.                   ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ     ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß     ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV        CvÀÄåvÀÛªÀÄ        ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ : 10,000/- ¢éwÃAiÀÄ : 7,500/- vÀÈwÃAiÀÄ : 5,000/-
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À : £ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 £ÉÆÃAzÁªÀuÉ : GavÀ, ªÉÆzÀ®Ä Cfð ¸À°è¹zÀªÀjUÉ DzsÀåvÉ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D«µÁÌgÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ      ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR      C©üªÀÈ¢ÞUÉ      «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß     ««zsÀ     PÉëÃvÀæUÀ¼À°è     §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ     §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     CzÀgÀ®Æè     ªÀÄÄRåªÁV     «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    DzsÀĤPÀ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À    §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

SÁåvÀ     ¸ÀA¥À£ÀÆä®     vÀdÕgÀÄUÀ½AzÀ     PÀ£ÀßqÀzÀ°è     ¥ÁArvÀå¥ÀÆtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ:  ¨ÁºÁåPÁ±À «eÁÕ£À DºÁgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À £Áå£ÉÆà vÀAvÀæeÁÕ£À rfl¯ï vÀAvÀæeÁÕ£À DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀå C®èzÉ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆ® «eÁÕ£À ²PÀët «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ d® ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   PÀ«vÉUÀ¼À   ªÁZÀ£ÀPÉÌ   MAzÀÄ   PÀ«   UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß   ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ    vÀªÀÄä    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß    PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À    ªÀÄÆ®PÀ    ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ    ¥Àr¸À®Ä    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ    MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß    PÀ°à¹zÉ.    ªÀÄÆ®    ªÀÄvÀÄÛ    C£Àé¬ÄPÀ    «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà    «µÀAiÀÄzÀ    ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß    AiÀÄĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   E¯ÁSÁ   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ      ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ      /      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV    CvÀÄåvÀÛªÀÄ    ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ    §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ : 10,000/- ¢éwÃAiÀÄ : 7,500/- vÀÈwÃAiÀÄ : 5,000/-
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À : £ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 £ÉÆÃAzÁªÀuÉ : GavÀ, ªÉÆzÀ®Ä Cfð ¸À°è¹zÀªÀjUÉ DzsÀåvÉ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä