ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
£ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 ±ÀÄPÀæªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À¤ªÁgÀ
¸ÀܼÀ: eÉ. J¸ï. J¸ï. PÀ¯Á. ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ, ©. J£ï. gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ   d£ÀfêÀ£ÀzÀ   MAzÀÄ   C«¨sÁdå   CAUÀUÀ¼ÁV   ªÀÄ£ÀĵÀå£À   eÁÕ£À¨sÀAqÁgÀzÀ   «±ÉõÀ   ±ÁSÉUÀ¼ÁV C£ÀƺÀå   ªÉÃUÀzÀ°è   ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ.   F   ¤nÖ£À°è   ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ   ¤d   ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß   CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ   ªÀiÁ£ÀªÀ£À   AiÀÄvÀߢAzÀ   «eÁÕ£À ºÀÄnÖzÀÄÝ,   ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®   ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß   ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ   vÀ£Àß   ¸ÀéAvÀ   G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV   §¼À¹PÉƼÀîĪÀ   AiÀÄvÀߢAzÀ   vÀAvÀæeÁÕ£À   GzÀ¬Ä¹zÉ. vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß    ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ    «eÁÕ£À;    «eÁÕ£ÀzÀ    ªÀÄÄ£ÀßqÉUÉ    GvÉÛÃd£À    ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ    vÀAvÀæeÁÕ£À.    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À MAzÀPÉÆÌAzÀÄ    ¥ÀÆgÀPÀªÁV    ¸ÀªÀiÁdzÀ    ±ÉæÃAiÉÆéüªÀÈ¢ÞUÉ    CvÀåUÀvÀåªÉ¤¹ªÉ.    EªÉgÀqÀÄ    PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ    ¥ÀæUÀwAiÀÄ    ZÀ®£Á±ÀQÛUÀ¼ÁV ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀÄwÛªÉ. F   »£É߯ÉAiÀÄ°è,   «eÁÕ£À   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   ¥ÀzÀ«UÀ¼À°è   ªÁå¸ÀAUÀ   ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ   «zÁåyðUÀ½UÉ,   G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ   / CzsÁå¥ÀPÀjUÉ,   ««zsÀ   E¯ÁSÉUÀ¼À   C¢üPÁjUÀ½UÉ   ªÀÄvÀÄÛ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ   DzsÀĤPÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É,   D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   £ÀÆvÀ£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   §UÉÎ   ºÉaÑ£À   ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   ¤Ãr,   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   CjªÀÅ   ªÀÄÆr¸À®Ä   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À®Ä GzÉÝò¹zÉ. GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D«µÁÌgÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ   ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR   C©üªÀÈ¢ÞUÉ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ««zsÀ   PÉëÃvÀæUÀ¼À°è   §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è DzsÀĤPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. SÁåvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀdÕgÀÄUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁArvÀå¥ÀÆtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ:  ¨ÁºÁåPÁ±À «eÁÕ£À DºÁgÀ vÀAvÀæeÁÕ£À £Áå£ÉÆà vÀAvÀæeÁÕ£À rfl¯ï vÀAvÀæeÁÕ£À DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀå C®èzÉ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆ® «eÁÕ£À ²PÀët «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ d® ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À PÀ«vÉUÀ¼À ªÁZÀ£ÀPÉÌ MAzÀÄ PÀ« UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ   vÀªÀÄä   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ   ¥Àr¸À®Ä   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ   MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß    PÀ°à¹zÉ.    ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß    ªÀÄÆ®    ªÀÄvÀÄÛ    C£Àé¬ÄPÀ    «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà    «µÀAiÀÄzÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   E¯ÁSÁ   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   /   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß   ¤ÃqÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   CvÀÄåvÀÛªÀÄ   ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ : 10,000/- ¢éwÃAiÀÄ : 7,500/- vÀÈwÃAiÀÄ : 5,000/-
· · · · ·