«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
fäAiÀÄ¸ï     M®A¦AiÀÄqï     MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ      ªÀÄlÖzÀ      ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.
UÀÆUÀ¯ï    «eÁÕ£À    eÁvÉæAiÀÄÄ,    «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ      ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀwPÀ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ, 13   jAzÀ   18   ªÀAiÀĹì£À   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
L.Dgï.L.J¸ï.    gÁ¶ÖçÃAiÀÄ    «eÁÕ£À eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß     £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,     «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ   ¤ÃqÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¥Àæw ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
105£Éà         ¨sÁgÀwÃAiÀÄ         «eÁÕ£À ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß    ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ    PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ         ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è 2018gÀ    ªÀiÁZïð    16    ªÀÄvÀÄÛ    17gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
105th Indian Science Congress Theme: Reaching the Unreached through Science and Technology
£ÀªÉA§gï 2017 ¸ÀAaPÉ «ÃPÀëuÉUÉ ®¨sÀå «eÁÕ£À    ¯ÉÆÃPÀ    zÉéöʪÀiÁ¹PÀ    ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß    2007jAzÀ    ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À,    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,    PÀȶ,    fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,    ¨ÁºÁåPÁ±À    PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ   ¥ÀjtÂvÀjAzÀ   ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥Àæw ªÀµÀð    d£ÀªÀj,    ªÀiÁZïð,    ªÉÄÃ,    dįÉÊ,    ¸É¥ÉÖA§gï    ªÀÄvÀÄÛ    £ÀªÉA§gï    ªÀiÁºÉUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸ÁªÀðd¤PÀ   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð        PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ        ºÁUÀÆ        «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ        UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä)

D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ   ¢£À   EzÀÄ   zÉÆqÀØ   GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è   ¸ÀAzÉúÀ«®è. MAzÀÄ   ºÉƸÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ   ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß   £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ   vÉÆÃj¹zÀÄÝ,   EzÀÄ   ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ   ¥Áèöå¹ÖPï   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À   OµÀzsÀ   «eÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ.  

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ     ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ     ºÁUÀÆ     CªÀÅUÀ¼À     £ÉÆAzÀt     ¤ªÀðºÀuÉ     ªÉÄîĸÀÄÛªÁj     ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ   CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    RUÉÆýÃAiÀÄ    PÉÃAzÀæªÀÅ    (LJAiÀÄÄ)    £ÀªÀÄä    £ÀPÀëvÀæ    ¥ÀÄAdzÀ°è£À    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ    227    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀjlÄÖ    £ÁªÀÄPÀgÀt    ªÀiÁrzÉ.    LJAiÀÄÄ    F    ªÉÆzÀ®Ä    PÉêÀ®    14    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    ªÀiÁvÀæ    C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß    ¤ÃrvÀÄÛ,    FUÀ    ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ    ºÉƸÀ    PÁål¯ÁUï£À°è    ªÉÆzÀ°£À    14    £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ    ¸ÉÃj    MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß   ¤ÃrzÉ.  
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉ
DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï G¥ÀAiÀÄÄPÀÛÛÀ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ
£ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀ  2017
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç Photograph: Molly Riley/AFP/Getty Images qÁ. gÉÊ£Àgï ªÉʸï,    qÁ. ¨Áåj ¹ ¨Áåjµï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. Q¥ï J¸ï xÁ£Éð  ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç PÉëÃvÀæzÀ°è 2017£Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. gÉÊ£Àgï ªÉʸï, qÁ. ¨Áåj ¹ ¨Áåjµï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. Q¥ï J¸ï xÁ£Éð gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Photograph: Chinese University Of Hong Kong Handout/EPA qÁ. eɦüæ ¹ ºÁ¯ï,    qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï gÁ¸Áâ±ï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï qÀ§Äèöå AiÀÄAUï  ±ÀjÃgÀ ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è 2017£Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. eɦüæ ¹ ºÁ¯ï, qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï gÁ¸Áâ±ï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï qÀ§Äèöå AiÀÄAUï gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÁAiÀÄ£ÀÀ±Á¸ÀÛç Photograph: sciencenews.org qÁ. eÁPÉé¸ï qÀĨÉÆÃZÀmï,  qÁ. eÉÆÃQªÀiï ¥sÁæAPï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. jZÀqïð ºÀqÀgï¸À£ï  gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç PÉëÃvÀæzÀ°è 2017 £Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. eÁPÉé¸ï qÀĨÉÆÃZÀmï, qÁ. eÉÆÃQªÀiï ¥sÁæAPï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. jZÀqïð ºÀqÀgï¸À£ï  gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
10£Éà «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- d£ÀªÀj 18 - 19, 2018 --- «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è        «eÁÕ£À        ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À        ªÁ¶ðPÀ        ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß                                gÉêÁ «±Àé«zÁ央AiÀÄ,     zÉêÀ£ÀºÀ½î     gÀ¸ÉÛ EªÀgÀ               ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- £ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 --- «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß            ªÉÄʸÀÆj£À°è              eÉ.J¸ï.J¸ï.    PÀ¯Á,    ªÁtÂdå    ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À     PÁ¯ÉÃdÄ,     ©.ºÉZï     gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ      EªÀgÀ      ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è CPÁqÉ«Ä-J¸ï.r.¦.  ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- ¥sɧæªÀj, 23 - 24, 2018 --- UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ     ªÀw¬ÄAzÀ     «±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Þ                     AiÉÆÃd£É (J¸ï.r.¦.)AiÀÄrAiÀÄ°è     ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ       ¥ÁæAwÃAiÀÄ             ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
EvÀgÉ
PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è  CPÁqÉ«Ä-J¸ï.r.¦.  ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- ªÀiÁZïð 6 - 7, 2018 --- ¸ÀªÀðgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢ÝÃUÉ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À »AzÀĽzÀ   ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ   PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è «±ÉõÀ         C©üªÀÈ¢Þ         AiÉÆÃd£É (J¸ï.r.¦.)AiÀÄrAiÀÄ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À      ¥ÁæAwÃAiÀÄ   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ     «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

DªÀÈwÛ 10.0

¸ÁÌ£ï ªÀiÁr ¥ÀÆt𠫪ÀgÀ ¥ÀqɬÄj

vÀéjvÀ °APïUÀ¼ÀÄ

ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À«ÃPÀgÀt: 22.01.2018
fäAiÀÄ¸ï   M®A¦AiÀÄqï   MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    ªÀÄlÖzÀ    ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ           ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á           ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.
UÀÆUÀ¯ï      «eÁÕ£À      eÁvÉæAiÀÄÄ, «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ     eÁUÀwPÀ     D£ï ¯ÉÊ£ï   ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ,   13   jAzÀ 18     ªÀAiÀĹì£À     «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
L.Dgï.L.J¸ï.    gÁ¶ÖçÃAiÀÄ    «eÁÕ£À    eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß    £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ    ¥ÉÆæÃvÁìºÀ    ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Àæw ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
105£Éà   ¨sÁgÀwÃAiÀÄ   «eÁÕ£À   ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß   ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ   PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   2018gÀ   ªÀiÁZïð   16   ªÀÄvÀÄÛ 17gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
105th Indian Science Congress Theme: Reaching the Unreached through Science and Technology
£ÀªÉA§gï 2017 ¸ÀAaPÉ «ÃPÀëuÉUÉ ®¨sÀå «eÁÕ£À      ¯ÉÆÃPÀ      zÉéöʪÀiÁ¹PÀ      ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß 2007jAzÀ   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,    PÀȶ,    fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,    ¨ÁºÁåPÁ±À PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ         ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À         §UÉÎ ¥ÀjtÂvÀjAzÀ    ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß    ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.    F    ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß    ¥Àæw ªÀµÀð    d£ÀªÀj,    ªÀiÁZïð,    ªÉÄÃ,    dįÉÊ,    ¸É¥ÉÖA§gï    ªÀÄvÀÄÛ    £ÀªÉA§gï ªÀiÁºÉUÀ¼À°è        ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.        ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß        ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,    ¥ÀzÀ«    ªÀÄvÀÄÛ    ¥ÀzÀ«    ¥ÀƪÀð    PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ    ºÁUÀÆ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ   

¤AzÀ   

¹¯ïÌ   

(ºÁ°¤AzÀ

gÉõÉä)

D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À      EzÀÄ      zÉÆqÀØ      GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è.    MAzÀÄ    ºÉƸÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁgÀ    ºÀ¸ÀÄ«£À    ºÁ°¤AzÀ    PÀÈvÀPÀ    gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß    £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ    JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ,   EzÀÄ   ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ   ¥Áèöå¹ÖPï   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À   OµÀzsÀ   «eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ.  

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À   £ÉÆAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ   CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    RUÉÆýÃAiÀÄ    PÉÃAzÀæªÀÅ    (LJAiÀÄÄ)   £ÀªÀÄä    £ÀPÀëvÀæ    ¥ÀÄAdzÀ°è£À    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ    227    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀjlÄÖ    £ÁªÀÄPÀgÀt   ªÀiÁrzÉ.     LJAiÀÄÄ     F     ªÉÆzÀ®Ä     PÉêÀ®     14     £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ     ªÀiÁvÀæ     C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß    ¤ÃrvÀÄÛ,    FUÀ    ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ    ºÉƸÀ    PÁål¯ÁUï£À°è    ªÉÆzÀ°£À    14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ   ¸ÉÃj   MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß   ¤ÃrzÉ.  
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉ
DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ 
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï
£ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀ  2017
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç Photograph: Molly Riley/AFP/Getty Images qÁ. gÉÊ£Àgï ªÉʸï, qÁ. ¨Áåj ¹ ¨Áåjµï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. Q¥ï J¸ï xÁ£Éð  ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç PÉëÃvÀæzÀ°è 2017 £Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. gÉÊ£Àgï ªÉʸï, qÁ. ¨Áåj ¹ ¨Áåjµï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. Q¥ï J¸ï xÁ£Éð gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ Photograph: Chinese University Of Hong Kong Handout/EPA qÁ. eɦüæ ¹ ºÁ¯ï, qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï gÁ¸Áâ±ï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï qÀ§Äèöå AiÀÄAUï  ±ÀjÃgÀ ±Á¸ÀÛç CxÀªÁ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è 2017 £Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. eɦüæ ¹ ºÁ¯ï, qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï gÁ¸Áâ±ï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ªÉÄÊPÀ¯ï qÀ§Äèöå AiÀÄAUï gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÁAiÀÄ£ÀÀ±Á¸ÀÛç Photograph: sciencenews.org qÁ. eÁPÉé¸ï qÀĨÉÆÃZÀmï, qÁ. eÉÆÃQªÀiï ¥sÁæAPï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. jZÀqïð ºÀqÀgï¸À£ï  gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç PÉëÃvÀæzÀ°è 2017 £Éà ¸Á°£À £ÉÆÃ¨É¯ï ¥ÁjvÉÆõÀPÀªÀ£ÀÄß qÁ. eÁPÉé¸ï qÀĨÉÆÃZÀmï, qÁ. eÉÆÃQªÀiï ¥sÁæAPï ªÀÄvÀÄÛ qÁ. jZÀqïð ºÀqÀgï¸À£ï   gÀªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
10£Éà «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- d£ÀªÀj 18 - 19, 2018 --- «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À     ªÁ¶ðPÀ     ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß                        gÉêÁ   «±Àé«zÁ央AiÀÄ,   zÉêÀ£ÀºÀ½î   gÀ¸ÉÛ   EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- £ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 --- «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    ªÉÄʸÀÆj£À°è      eÉ.J¸ï.J¸ï.   PÀ¯Á,   ªÁtÂdå   ªÀÄvÀÄÛ   «eÁÕ£À   PÁ¯ÉÃdÄ,   ©.ºÉZï   gÀ¸ÉÛ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è CPÁqÉ«Ä-J¸ï.r.¦.  ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- ¥sɧæªÀj, 23 - 24, 2018 --- UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ       ªÀw¬ÄAzÀ       «±ÉõÀ       C©üªÀÈ¢Þ       AiÉÆÃd£É (J¸ï.r.¦.)AiÀÄrAiÀÄ°è    ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ        ¥ÁæAwÃAiÀÄ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
more
PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è  CPÁqÉ«Ä-J¸ï.r.¦.  ¸ÀªÉÄäüÀ£À --- ªÀiÁZïð 6 - 7, 2018 --- ¸ÀªÀðgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢ÝÃUÉ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À »AzÀĽzÀ   ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ   PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è   «±ÉõÀ   C©üªÀÈ¢Þ   AiÉÆÃd£É (J¸ï.r.¦.)AiÀÄrAiÀÄ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À        ¥ÁæAwÃAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Virtual Labs
«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
   
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ