ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀ

¥ÉÆæ.   r.   JA.   £ÀAdÄqÀ¥Àà   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ gÁdåzÀ   114   »AzÀĽzÀ   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ªÀÄÆ®    «eÁÕ£À    «µÀAiÀÄzÀ°è    G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.

CºÀðvÉ

«eÁÕ£À      ¥ÀzÀ«      «¨sÁUÀzÀ°è      ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç,   UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç,      ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç   ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt±Á¸ÀÛç      «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ     «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß     ºÉÆA¢gÀĪÀ     ¥ÀzÀ« PÉÆÃgïìUÉ       ¥ÀæªÉñÀ       ¥ÀqÉzÀÄ       ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¥ÀæxÀªÀÄ     ªÀµÀð :     ¢éwÃAiÀÄ     ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è «eÁÕ£À   «¨sÁUÀzÀ°è   ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)    ªÀÄvÀÄÛ    CzÀQÌAvÀ    ºÉZÀÄÑ    CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ    ©.J¹ì.    ¥ÀæxÀªÀÄ    ªÀµÀðPÉÌ    -¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ªÉÆzÀ®   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70 QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)   ¥ÀqÉzÀÄ   GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. vÀÈwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70 QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)   ¥ÀqÉzÀÄ   GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ.
Cfð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ 

²µÀåªÉÃvÀ£À

PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   261,      ¨É¼ÀUÁ«   «¨sÁUÀPÉÌ 174,     ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ     «¨sÁUÀPÉÌ     261     ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ 174 ²µÀåªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðPÉÌ ¥Àæw «zÁåyðUÉ gÀÆ. 10,000/-
CPÁqÉ«Ä - J¸ï.r.¦ ²µÀåªÉÃvÀ£À

GzÉÝñÀ

¥ÉÆæ.   r.   JA.   £ÀAdÄqÀ¥Àà   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀ gÁdåzÀ   114   »AzÀĽzÀ   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ªÀÄÆ®   «eÁÕ£À   «µÀAiÀÄzÀ°è   G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.

CºÀðvÉ

«eÁÕ£À      ¥ÀzÀ«      «¨sÁUÀzÀ°è      ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç,   UÀtÂvÀ±Á¸ÀÛç,      ¸À¸Àå±Á¸ÀÛç   ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt±Á¸ÀÛç      «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ     «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß     ºÉÆA¢gÀĪÀ     ¥ÀzÀ« PÉÆÃgïìUÉ       ¥ÀæªÉñÀ       ¥ÀqÉzÀÄ       ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¥ÀæxÀªÀÄ     ªÀµÀð :     ¢éwÃAiÀÄ     ¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è «eÁÕ£À   «¨sÁUÀzÀ°è   ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)    ªÀÄvÀÄÛ    CzÀQÌAvÀ    ºÉZÀÄÑ    CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ    ©.J¹ì.    ¥ÀæxÀªÀÄ    ªÀµÀðPÉÌ    -¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ªÉÆzÀ®   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70 QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)   ¥ÀqÉzÀÄ   GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ. vÀÈwÃAiÀÄ   ªÀµÀð :   ¢éwÃAiÀÄ   ªÀµÀðzÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è ¨sÁµÁ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¸ÉÃj   PÀ¤µÀ×   ±ÉÃPÀqÀ   70 QÌAvÀ   ºÉZÀÄÑ   CAPÀ   (PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   ±ÉÃPÀqÀ 60)   ¥ÀqÉzÀÄ   GwÛÃtðgÁVgÀĪÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÀÄ.
Cfð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ 

²µÀåªÉÃvÀ£À

PÀ®§ÄgÀV   «¨sÁUÀPÉÌ   261,      ¨É¼ÀUÁ«   «¨sÁUÀPÉÌ 174,    ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ    «¨sÁUÀPÉÌ    261    ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «¨sÁUÀPÉÌ 174 ²µÀåªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw     ªÀµÀðPÉÌ     ¥Àæw     «zÁåyðUÉ     gÀÆ. 10,000/-
CPÁqÉ«Ä - J¸ï.r.¦ ²µÀåªÉÃvÀ£À
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä