¤gÁPÀgÀuÉ ºÉýPÉ
F   ªÉ¨ï¸ÉÊmï   C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ   ªÀiÁ»w   ¸ÁªÀiÁ£Àå   ªÀiÁ»w   GzÉÝñÀPÁÌV   ªÀiÁvÀæ.   F   ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,   EwÛÃa£À   ªÀÄvÀÄÛ   ¤RgÀªÁzÀ   ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   ¤ÃqÀ®Ä   J¯Áè PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ   ªÀiÁ»wAiÀÄ   ¤RgÀvÉ,   «±Áé¸ÁºÀðvÉ,   UÀÄtªÀÄlÖ,   ¸ÀA¥ÀÆtðvÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ    AiÀiÁªÀÅzÉà    C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ,    GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ,    ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    UÁæ¦PïìUÀ¼À    §UÉÎ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ    AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ    ¥ÁvÀæªÀ£ÁßUÀ°Ã    CxÀªÁ    SÁvÀjAiÀÄ£ÁßUÀ°    ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.    E°è    PÉÆnÖgÀĪÀ    ªÀiÁ»wAiÀÄ    CªÀ®A§£É §¼ÀPÉzÁgÀgÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©nÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ MzÀV§gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÉ CªÀgÉà dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. F   ªÉ¨ï¸ÉÊmï   §¼ÀPɬÄAzÀ   MzÀV§gÀĪÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   vÉÆAzÀgÉ,   ¯Á¨sÀ/£ÀµÀÖ/ºÁ¤UÀ½UÉ   £ÁªÀÅ   dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è. F   ªÉ¨ï   ¸ÉÊmï£À   ªÀÄÆ®PÀ   C£Àå   G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ   °APï   PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ   D   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼ÀÄ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀÅ¢®è.   ºÁUÉAiÉÄà   C£Àå   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À   ®¨sÀåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ      ªÀiÁ»w   ¤RgÀvÉ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀÅ¢®è.   C£Àå   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ   °APï£ÀÄß   ªÀiÁ»w   ¥Àæ¸ÀgÀt   GzÉÝñÀ¢AzÀ   ªÀiÁvÀæ   ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ,   ¸ÀzÀj ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è    ¤ÃrgÀĪÀ    ªÀiÁ»w/C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ    ²¥sÁgÀ¸ÀÄì    CxÀªÁ    C£ÀĪÉÆâ¹zÉ    JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. F   ªÉ¨ï¸ÉÊmï   ¸ÀgÁUÀªÁV   AiÀiÁªÀÅzÉà   PÁ®zÀ®Æè   J®èjUÀÆ   ®¨sÀåªÁUÀ®Ä   J¯Áè   jÃwAiÀÄ   ªÀÄÄAeÁUÀævÉ   PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.   DzÀgÉ,   vÁAwæPÀ   PÁgÀtUÀ½AzÀ   CxÀªÁ   £ÀªÀÄä   ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀzÀ   PÁgÀtUÀ½AzÁV   ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À vÁvÁÌ°PÀ C®¨sÀåvɬÄAzÁV MzÀV §gÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ºÉÆuÉ CxÀªÁ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä