¤ÃgÀÄ J°è ¨ÉÃUÀ£É PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛzÉ?  ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ D ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ MvÀÛqÀzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. MvÀÛqÀ ºÉZÁÑzÀUÀ¯É¯Áè ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ JvÀÛgÀPÉÌ KjzÁUÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀjAzÀ, £ÁªÀÅ JvÀÛgÀPÉÌ KjzÀAvÉ ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.   EzÀPÉÌ PÁgÀt, JvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¤Ãj£À ªÉÄð£À MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ªÉÄîàzÀgÀzÀ°è UÁ½AiÀÄ PÀtUÀ¼À ¸ÁAzÀævÉ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
¤ªÀÄVzÀÄ w½¢zÉAiÉÄà? 
¢£ÀPÉÌ 15,000 ¨Áj ¤ÃªÀÅ PÀtÚ£ÀÄß «lÄQ¸ÀÄwÛÃj  ¸ÀgÁ¸Àj MAzÀÄ ¢£ÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000 ¨Áj PÀtÚ£ÀÄß «ÄnPÀĸÀÄwÛÃj. CAzÀgÉ, CzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¤«ÄµÀPÉÌ 10 ¨Áj. ¤ªÀÄä PÀtÂÚ£À°ègÀĪÀ «ÄlÄQ¸ÀĪÀ ¸ÁßAiÀÄĪÀÅ zÉúÀzÀ¯Éèà Cw ªÉÃUÀzÀ ¸ÁßAiÀÄÄAiÉĤ¹zÉ. EzÀÄ MAzÀÄ ¸ÉPÉArUÉ 5 ¨Áj «ÄlÄQ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. «ÄlÄQ¸ÀĪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ §ºÀ¼À ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÀÄ PÀtÂÚ£À°èzÉ. PÀtÚ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀÄѪÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉæ¥ÉàAiÀÄ°ègÀĪÀ D©æPÀįÁj¸ïì DPÀįÉÊ ªÀÄvÀÄÛ °ªÉÃlgï ¥Á¯Éà¨Éæ ¸ÀĦÃjAiÉÆÃj¸ï  ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁßAiÀÄÄUÀ¼ÁVªÉ. D©æPÀįÁj¸ïì DPÀįÉÊ PÀtÂÚ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ªÀÄvÀÄÛ °ªÉÃlgï ¥Á¯Éà¨Éæ ¸ÀĦÃjAiÉÆÃj¸ï   ¸ÁßAiÀÄÄ«£À ¸É¼ÉvÀ¢AzÀ gÉ¥ÉàAiÀÄÄ PÀtÚ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑvÀÛzÉ.
image source : https://www.studyblue.com/
image source : http://hendrix2.uoregon.edu/~imamura/102/images/Sea-Level-Barometric-Pressure.jpg
£ÁªÀÅ       ¤ÃgÀ£ÀÄß       ©¹ªÀiÁrzÁUÀ       ¤ÃgÀÄ       D«AiÀiÁV ªÀiÁ¥ÁðmÁUÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÁPÀµÀÄÖ   D«AiÀÄÄ   GvÀàwÛAiÀiÁzÀ   ªÉÄÃ¯É   CzÀÄ ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É   MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß   vÀgÀÄvÀÛzÉ.   EzÀ£ÀÄß   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀ   JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀªÀÅ   ¸ÀÄvÀÛ°£À   ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ   ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É    ©ÃgÀĪÀ    MvÀÛqÀPÉÌ    ¸ÀªÀiÁ£ÁªÁzÁUÀ    ¤ÃgÀÄ    PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.    F    vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß    £ÁªÀÅ    PÀÄ¢AiÀÄĪÀ    ©AzÀÄ JAzÀÄ   PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ   CzÀPÉÌÌ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV   PÀrªÉÄ   ¤Ãj£À   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀzÀ   CªÀ±ÀåPÀvɬÄAzÁV ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
£ÁªÀÅ   ¤ÃgÀ£ÀÄß   ©¹ªÀiÁrzÁUÀ   ¤ÃgÀÄ   D«AiÀiÁV   ªÀiÁ¥ÁðmÁUÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÁPÀµÀÄÖ   D«AiÀÄÄ   GvÀàwÛAiÀiÁzÀ   ªÉÄÃ¯É   CzÀÄ   ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß   vÀgÀÄvÀÛzÉ.   EzÀ£ÀÄß   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀ   JAzÀÄ   PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀªÀÅ   ¸ÀÄvÀÛ°£À   ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ   ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀĪÀ   MvÀÛqÀPÉÌ   ¸ÀªÀiÁ£ÁªÁzÁUÀ   ¤ÃgÀÄ   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   F   vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß   £ÁªÀÅ   PÀÄ¢AiÀÄĪÀ   ©AzÀÄ   JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ   CzÀPÉÌÌ   ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV   PÀrªÉÄ   ¤Ãj£À   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀzÀ   CªÀ±ÀåPÀvɬÄAzÁV ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ   ªÉÄÃ¯É   ªÉÄÃ¯É   ¸ÁVzÀAvÉ,   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄ   EgÀÄvÀÛzÉ.   CzÀjAzÁV,   ¤Ãj£À   PÀÄ¢AiÀÄĪÀ   ©AzÀÄ   PÀrªÉÄAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ   ¨ÉÃUÀ   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   GzÁºÀgÀuÉUÉ   ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ   ªÀÄlÖzÀ°è   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÄÝ,   ¤ÃgÀÄ   100 ræV   ¸ÉAnUÉæÃqï£À°è   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¹zÀgÉ,   ¥ÀªÀðvÀzÀ   JvÀÛgÀzÀ°è   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄ   EgÀĪÀÅzÀjAzÀ   ¤ÃgÀÄ   ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
- qÁ. D£ÀAzï Dgï, ªÉÊeÁÕ¤PÀ D¢üPÁj II, CPÁqÉ«Ä
- qÁ. D£ÀAzï Dgï, ªÉÊeÁÕ¤PÀ D¢üPÁj II, CPÁqÉ«Ä
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä