g J U PĢAivz? j PĢAiĪ Az D zñz vgtz Mvqz ï CAvVgvz. Mvq ZzUɯ j PĢAiĪ Az ZUvz. JvgP KjzU vgtz Mvq PrAiiUvz. DzzjAz, JvgP KjzAv j PĢAiĪ Az PrAiiUv Uvz.  EzP Pgt, Jvg zñU j ð MAz îzgz UAi PtU Azv vU zñUU ðzg Pr Egvz.
¤ªÀÄVzÀÄ w½¢zÉAiÉÄà? 
P 15,000 j ê Ptڣ lQwj gj MAz z ê Īig 15,000 j Ptڣ nPĸwj. CAzg, Cz Īig MAz ĵP 10 j. PtڣgĪ lQĪ AiĪ zúz Cw Uz AiAiĤz. Ez MAz PArU 5 j lQĪ ix Az. lQĪ QAiAiģ AiAwĪ AiU Ptڣz. Ptڣ vUAiĪ v ZѪ QAiAiģ AiAwĪ Ptڣ ïAiİgĪ DPįj DPį v lg ĦjAij R AiUV. DPįj DPį Ptڣ ZѮ v lg ĦjAij  Aiī ɼvAz gɥAi Ptڣ Zvz.
image source : https://www.studyblue.com/
image source : http://hendrix2.uoregon.edu/~imamura/102/images/Sea-Level-Barometric-Pressure.jpg
£ÁªÀÅ       ¤ÃgÀ£ÀÄß       ©¹ªÀiÁrzÁUÀ       ¤ÃgÀÄ       D«AiÀiÁV ªÀiÁ¥ÁðmÁUÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÁPÀµÀÄÖ   D«AiÀÄÄ   GvÀàwÛAiÀiÁzÀ   ªÉÄÃ¯É   CzÀÄ ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É   MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß   vÀgÀÄvÀÛzÉ.   EzÀ£ÀÄß   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀ   JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀªÀÅ   ¸ÀÄvÀÛ°£À   ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ   ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É    ©ÃgÀĪÀ    MvÀÛqÀPÉÌ    ¸ÀªÀiÁ£ÁªÁzÁUÀ    ¤ÃgÀÄ    PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.    F    vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß    £ÁªÀÅ    PÀÄ¢AiÀÄĪÀ    ©AzÀÄ JAzÀÄ   PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ   CzÀPÉÌÌ ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV   PÀrªÉÄ   ¤Ãj£À   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀzÀ   CªÀ±ÀåPÀvɬÄAzÁV ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
£ÁªÀÅ   ¤ÃgÀ£ÀÄß   ©¹ªÀiÁrzÁUÀ   ¤ÃgÀÄ   D«AiÀiÁV   ªÀiÁ¥ÁðmÁUÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÁPÀµÀÄÖ   D«AiÀÄÄ   GvÀàwÛAiÀiÁzÀ   ªÉÄÃ¯É   CzÀÄ   ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß   vÀgÀÄvÀÛzÉ.   EzÀ£ÀÄß   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀ   JAzÀÄ   PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀªÀÅ   ¸ÀÄvÀÛ°£À   ªÁvÁªÀgÀtªÀÅ   ¤Ãj£À   ªÉÄÃ¯É ©ÃgÀĪÀ   MvÀÛqÀPÉÌ   ¸ÀªÀiÁ£ÁªÁzÁUÀ   ¤ÃgÀÄ   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   F   vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß   £ÁªÀÅ   PÀÄ¢AiÀÄĪÀ   ©AzÀÄ   JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÉ   CzÀPÉÌÌ   ¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV   PÀrªÉÄ   ¤Ãj£À   D«AiÀÄ   MvÀÛqÀzÀ   CªÀ±ÀåPÀvɬÄAzÁV ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ   ªÉÄÃ¯É   ªÉÄÃ¯É   ¸ÁVzÀAvÉ,   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄ   EgÀÄvÀÛzÉ.   CzÀjAzÁV,   ¤Ãj£À   PÀÄ¢AiÀÄĪÀ   ©AzÀÄ   PÀrªÉÄAiÀiÁV ¤ÃgÀÄ   ¨ÉÃUÀ   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   GzÁºÀgÀuÉUÉ   ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ   ªÀÄlÖzÀ°è   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÀÄÝ,   ¤ÃgÀÄ   100 ræV   ¸ÉAnUÉæÃqï£À°è   PÀÄ¢AiÀÄ®Ä   DgÀA©ü¹zÀgÉ,   ¥ÀªÀðvÀzÀ   JvÀÛgÀzÀ°è   ªÁvÁªÀgÀtzÀ   MvÀÛqÀ   PÀrªÉÄ   EgÀĪÀÅzÀjAzÀ   ¤ÃgÀÄ   ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.
- qÁ. D£ÀAzï Dgï, ªÉÊeÁÕ¤PÀ D¢üPÁj II, CPÁqÉ«Ä
- qÁ. D£ÀAzï Dgï, ªÉÊeÁÕ¤PÀ D¢üPÁj II, CPÁqÉ«Ä
PU  2016 - PlP eգ v vAveգ CPqɫ gPgu ýPAiģ N , it v u : PlP eգ v vAveգ CPqɫ