ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À      §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     aAvÀ£É     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ       ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ       ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ªÉʲµÀÖöåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß    ¥ÀzÀ«    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À        PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À        ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ        PÉÃAzÀæ        «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    JgÀqÀÄ    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ªÀiÁzÀj   vÀAiÀiÁjPÉ, ¥Àæ§AzsÀ,     gÀ¸À¥Àæ±Éß     ªÀÄÄAvÁzÀ     ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹    «eÉÃvÀjUÉ    PɼÀPÀAqÀAvÉ    §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: o ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/- o JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/ o vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 1000/-
                                                        
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À      §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     aAvÀ£É     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ       ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ       ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ªÉʲµÀÖöåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¥ÀzÀ«   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ   PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   JgÀqÀÄ   «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ªÀiÁzÀj    vÀAiÀiÁjPÉ,    ¥Àæ§AzsÀ, gÀ¸À¥Àæ±Éß   ªÀÄÄAvÁzÀ   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   K¥Àðr¹   «eÉÃvÀjUÉ   PɼÀPÀAqÀAvÉ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: o ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/- o JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/ o vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 1000/-
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä