10£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ    gÁdå    ªÀÄlÖzÀ    ªÁ¶ðPÀ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ¥ÀæzsÁ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ.   JgÀqÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ×   «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,   vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,   GzÀå«ÄUÀ½AzÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   DºÁé¤vÀ   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß   K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   C®èzÉ,   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,      «eÁÕ£À CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,    «eÁÕ£À    §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/    ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ,    J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À    ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    EvÀgÉ    D¸ÀPÀÛjUÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   ²PÀëPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ±Á¸ÀÛç gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ±Á¸ÀÛç CAvÀgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï (J¯Áè «¨sÁUÀ)
¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ (45 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ)
«µÀAiÀÄ / «¨sÁUÀ
AiÀiÁjUÉ CªÀPÁ±À
10£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ       gÁdå       ªÀÄlÖzÀ ªÁ¶ðPÀ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀæzsÁ£À                ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è        DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ. JgÀqÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ× «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,           vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, GzÀå«ÄUÀ½AzÀ      «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è DºÁé¤vÀ             G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.             C®èzÉ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,      «eÁÕ£À   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «eÁÕ£À                  §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ,    J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   EvÀgÉ   D¸ÀPÀÛjUÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è           ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,       ²PÀëPÀgÀÄ,       CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À    ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À     ²PÀët     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è                       ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ ±Á¸ÀÛç gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ±Á¸ÀÛç CAvÀgÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï (J¯Áè «¨sÁUÀ)
¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ (45 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ)
«µÀAiÀÄ / «¨sÁUÀ
AiÀiÁjUÉ CªÀPÁ±À
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä