10£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
•	¥ÀjtÂvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® vÀdÕjAzÀ G¥À£Áå¸À •	«zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ²PÀët vÀdÕgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ D¸ÀPÀÛjUÉ MAzÀÄ «²µÀÖ ªÉâPÉ •	vÀªÀÄä eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
•	¥ÀæxÀªÀÄ - gÀÆ. 7,500/- •	¢éwÃAiÀÄ = 5,000/-      (¥Àæw «¨sÁUÀPÉÌ 2 §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ)
fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û
«eÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   CvÀÄå£ÀßvÀ   ¸ÁzsÀ£É   ªÀiÁrzÀ   ±ÉæõÀ×   «eÁÕ¤AiÉƧâgÀ£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ¢£À   fêÀªÀiÁ£À   ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¥ÉÆæ. AiÀÄÄ.Dgï. gÁªï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ. ¹.J£ï.Dgï. gÁªï
¥ÉÆæ. gÉÆzÀÝA £ÀgÀ¹AºÀ
¥ÉÆæ. zÁégÀQãÁxï
qÁ. «. ¥ÀæPÁ±ï
qÁ. ¦.J¸ï. ±ÀAPÀgï
2007
2009
2010
2011
2012
¥ÉÆæ. ºÉZï. ±ÀgÀvïZÀAzÀæ
2013
qÁ. «. PÉ. CvÉæ
2014
qÁ. ©. J£ï. ¸ÀÄgÉñï
2015
2016
²æà J. J¸ï. QgÀuï PÀĪÀiÁgï
¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ, ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 2017gÀ DUÀ¸ïÖ ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À ¥ÉÆøÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛw •	¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ •	¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ •	AiÀÄĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ (45 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ) AiÀiÁjUÉ CªÀPÁ±À «µÀAiÀÄ / «¨sÁUÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï §ºÀĪÀiÁ£À •	¨sËvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀtÂvÀ «eÁÕ£À •	gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ «eÁÕ£À •	EAf¤AiÀÄjAUï (J¯Áè «¨sÁUÀ)