«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉmï PÉÆøïðUÀ¼À DAiÉÆÃd£É
GzÉÝñÀ
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
· «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ²PÀëtPÉÌ    ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    eÁÕ£ÀzÀ ¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   G£ÀßvÀ   ªÁå¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß   PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      PÉëÃvÀæUÀ¼À°è      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ      ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä    C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ,    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÀÄjvÀ    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ    eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß    ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä    ºÁUÀÆ    P˱À®å    C©üªÀÈ¢Þ    ªÀÄvÀÄÛ    ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ««zsÀ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ªÀÄÄAZÀÆt    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ ¥ÀjtwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ.
· · ·
¢£ÁAPÀ :  DUÀ¸ïÖ 22 - 23, 2017 ¸ÀܼÀ     :     PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À, 24/2, 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 070
»A¢£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ
jøÀZïð ªÉÄvÀqÁ®f