ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ²PÀëtPÉÌ   ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   ²PÀëPÀgÀÄ   vÀªÀÄä   eÁÕ£À¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ/D«PÁëgÀUÀ¼À      §UÉÎ      CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ«        ²PÀëPÀgÀÄ        ªÀÄvÀÄÛ        ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyÃðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À D¸ÀPÀÛgÀÄ    Cfð    £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è    vÀªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß          ¨sÀwð          ªÀiÁr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ       zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «¨sÁUÀzÀ         CzsÀåPÀëgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ /¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ   ªÀÄÆ®PÀ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ
«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉmï PÉÆøïð

D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ

D¸ÀPÀÛgÀÄ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ªÀÄÆ®PÀ   £ÉÆAzÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
»A¢£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ
¥sɧæªÀj 6 ªÀÄvÀÄÛ 7, 2018 : PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀ
D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ
PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
d£ÀªÀj 4 -5, 2018 : ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀASÁå ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁvÀæ
D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ²PÀëtPÉÌ    ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ     vÀªÀÄä     eÁÕ£À¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß     «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä     C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À          ªÀÄvÀÄÛ          vÀAvÀæeÁÕ£À          PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ/D«PÁëgÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¥ÀzÀ«   ²PÀëPÀgÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyÃðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À D¸ÀPÀÛgÀÄ    Cfð    £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è    vÀªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß          ¨sÀwð          ªÀiÁr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ       zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «¨sÁUÀzÀ         CzsÀåPÀëgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ /¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ   ªÀÄÆ®PÀ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ
«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉmï PÉÆøïð
»A¢£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
¥sɧæªÀj 6 ªÀÄvÀÄÛ 7, 2018 : PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀ
PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÉüÁ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
d£ÀªÀj 4 -5, 2018 : ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è  ¸ÀASÁå ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁvÀæ
D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ