PÀȶ, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ‘±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û’
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û 2016-’17 ¥ÀæPÀl
¯ÉÃRPÀgÀÄ
qÁ ¥Á®ºÀ½î «±Àé£Áxï
¥ÉÆæ. Dgï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï
qÁ ²æäªÁ¸À PÀQ̯ÁèAiÀÄ ¨ÉëAeÉ
qÁ £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï f gÁªï
qÁ J J¸ï PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä
¥ÀĸÀÛPÀ: ±ÀvÀªÀiÁ£À¥ÀÄgÀĵÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï
¥ÀĸÀÛPÀ:gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¨É¼ÉzÀ zÁj
¯ÉÃRPÀgÀÄ
qÁ. ©. J¸ï. eÉÊ¥ÀæPÁ±ï
¥ÀĸÀÛPÀ: CAvÀdð® §¼ÀPÉ
¯ÉÃRPÀgÀÄ
¯ÉÃRPÀgÀÄ
¯ÉÃRPÀgÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀ: DgÉÆÃUÀå D±ÀAiÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀ: ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ±ÀªÀ¥ÀjÃPÉë
¥Àæ±À¹Û   ¥ÀæzÁ£À   ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   dįÉÊ   05,   2017   (§ÄzsÀªÁgÀ)   gÀAzÀÄ   ¨É¼ÀUÉÎ   10:30   jAzÀ 11:50    gÀªÀgÉUÉ    ¸ÀÄgÁ£Á    PÁ¯ÉÃdÄ,    #17,    PÉAUÉÃj    G¥À£ÀUÀgÀ    EªÀgÀ    ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è    ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸À£Áä£ÀzÉÆA¢UÉ gÀÆ. 25 ¸Á«gÀUÀ¼À ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÁÑV ºÉÆgÀ§gÀ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ 2009-10£Éà ¸Á°¤AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ '±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ' gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ ¸À£Áä£À ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß 2 ªÀµÀðUÀ½UÉ MAzÀÄ ¨Áj ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àæ¯ï 2018gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: «eÁÕ£À ±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: PÀȶ ±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ