ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
                                  «±ÉõÀ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À, PÉÆ¥Àà¼À
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À    PÀ¯ÁåtPÁÌV    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À    PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ    §UÉÎ    ¸ÀªÀiÁdzÀ    ««zsÀ    ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è    CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è£À EwÛÃa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ²PÀëtzÀ ºÉƸÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ   vÀªÀÄä   PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß   GvÀÛªÀÄ/C©üªÀÈ¢Þ   ¥Àr¸À®Ä   MAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ MqÀ£ÁlPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ? gÁdåzÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà    ¥ÀzÀ«    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ    ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,    ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÀPÁðgÀzÀ    ««zsÀ    E¯ÁSÉUÀ¼À    C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ    F    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÉÆæ¸ÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛw F   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ   ¨sÁUÀªÁV   ¨sËvÀ   ªÀÄvÀÄÛ   UÀtÂvÀ   «eÁÕ£À;   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ   «eÁÕ£À;   §ºÀÄ«µÀAiÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï     (AiÀiÁªÀÅzÉà     «¨sÁUÀ)     «eÁÕ£ÀzÀ     «¨sÁUÀUÀ¼À°è     ¥ÉÆøÀÖgï     ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß     gÁdåzÀ     ««zsÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è£À      «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,      ¨sÉÆÃzÀPÀ      ¹§âA¢ü      ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ½AzÀ   DºÁ餸À¯ÁVzÉ.   F   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ¸ÀÄÛwUÉ   DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªÀgÀÄ   3   x   2½   Cr C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï  eÁUÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¨sËvÀ   ªÀÄvÀÄÛ   UÀtÂvÀ   «eÁÕ£À;   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ   «eÁÕ£À;   §ºÀÄ«µÀAiÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   EAf¤AiÀÄjAUï   (AiÀiÁªÀÅzÉà «¨sÁUÀ)   «eÁÕ£ÀzÀ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   CvÀÄåvÀÛªÀÄ   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr   £ÀUÀzÀÄ   ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß   ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ (¥Àæw   «¨sÁUÀzÀ°è   ªÉÆzÀ®£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   :   gÀÆ.   7500/-   ªÀÄvÀÄÛ   JgÀqÀ£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ.   5,000/-UÀ¼ÀÄ).   vÀdÕ ¸À«ÄwAiÀÄÄ   DAiÀiÁAiÀÄ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   §AzÀvÀºÀ   ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À   ¸ÀASÉå   ªÀÄvÀÄÛ   UÀÄtªÀÄlÖzÀ   DzÁgÀzÀ   ªÉÄÃ¯É   §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀ CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
· · · · ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ, ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß 2017gÀ ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ