d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀvÀÛ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß    PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä    ºÁUÀÆ    «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   dįÉÊ   30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå   :   «AiÀÄE   70   «vÀæªÀÄ   2004)gÀAzÀÄ   ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÉ.    ¥Àæ¹zÀÞ    ¨ÁºÁåPÁ±À    «eÁÕ¤    ¥ÉÆæ.    AiÀÄÄ.    Dgï.    gÁªïgÀªÀgÀÄ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ.   ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ   ¥ÀæzsÁ£À   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ   ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ   £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ   ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ   ¸ÉÃj MlÄÖ 21 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,   gÁdåzɯÉèqÉ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   CzÀgÀ®Æè   ªÀÄÄRåªÁV UÁæ«ÄÃt   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   F PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ   ¤ÃqÀĪÀ   ºÀ®ªÁgÀÄ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   ¸ÀAWÀ   £ÉÆAzÁªÀt   PÁ¬ÄzÉ   1960   gÀrAiÀÄ°è   K¦æ¯ï   06, 2009 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
»£É߯É
ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä