gÁdåzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,   ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀPÉÌ   GvÉÛÃd£À   ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À°è   ªÀÄvÀÄÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   dįÉÊ   30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70   «vÀæªÀÄ   2004)gÀAzÀÄ   ¥Àæ¹zÀÞ   ¨ÁºÁåPÁ±À   «eÁÕ¤   ¢ªÀAUÀvÀ   ¥ÉÆæ.   AiÀÄÄ.   Dgï. gÁªïgÀªÀgÀ   CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è   ¸ÁÜ¥À£É   ªÀiÁrzÉ.      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À    PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/    PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ    ºÁUÀÆ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 21 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,    gÁdåzɯÉèqÉ    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    CzÀgÀ®Æè    ªÀÄÄRåªÁV UÁæ«ÄÃt    ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß    d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ    ªÀÄvÀÄÛ    F PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ   ¤ÃqÀĪÀ   ºÀ®ªÁgÀÄ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   ¸ÀAWÀ   £ÉÆAzÁªÀt   PÁ¬ÄzÉ   1960   gÀrAiÀÄ°è   K¦æ¯ï   06, 2009 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
gÁdåzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,   ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀPÉÌ   GvÉÛÃd£À   ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À°è      ªÀÄvÀÄÛ      d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß    d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV ¸ÀPÁðgÀªÀÅ      PÀ£ÁðlPÀ      «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À     CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß     dįÉÊ     30, 2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70 «vÀæªÀÄ    2004)gÀAzÀÄ    ¥Àæ¹zÀÞ    ¨ÁºÁåPÁ±À «eÁÕ¤     ¢ªÀAUÀvÀ     ¥ÉÆæ.     AiÀÄÄ.     Dgï. gÁªïgÀªÀgÀ    CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è    ¸ÁÜ¥À£É    ªÀiÁrzÉ.      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ         £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ     ¸ÉÃj     MlÄÖ     21     ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,     gÁdåzɯÉèqÉ     «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ        d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è        CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV    UÁæ«ÄÃt    ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è    «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ    F    PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ    ¥ÀæUÀwAiÀÄ    §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ           ¤ÃqÀĪÀ           ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   ¸ÀAWÀ £ÉÆAzÁªÀt     PÁ¬ÄzÉ     1960     gÀrAiÀÄ°è K¦æ¯ï         06,         2009         gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä