ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

F  

ªÉ¨ï¸ÉÊmï  

C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ  

ªÀiÁ»w  

¸ÁªÀiÁ£Àå  

ªÀiÁ»w  

GzÉÝñÀPÁÌV  

ªÀiÁvÀæ.  

ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è  

¤ÃrgÀĪÀ  

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß

PÀ£ÁðlPÀ  

«eÁÕ£À  

ªÀÄvÀÄÛ  

vÀAvÀæeÁÕ£À  

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ  

ªÀw¬ÄAzÀ  

¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,  

EwÛÃa£À  

ªÀÄvÀÄÛ  

¤RgÀªÁzÀ  

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß

¤ÃqÀ®Ä  

J¯Áè  

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß  

vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ  

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ  

PÀbÉÃjAiÀÄ°è  

®¨sÀå«gÀĪÀ  

ªÀiÁ»w  

CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉ¨ï  

¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀ  

ªÀiÁ»wAiÀÄ  

¤RgÀvÉ,  

«±Áé¸ÁºÀðvÉ,  

UÀÄtªÀÄlÖ,  

¸ÀA¥ÀÆtðvÉ  

ªÀÄvÀÄÛ  

®¨sÀåvÉ,  

GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ,  

¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ   

UÁæ¦PïìUÀ¼ÀÄ   

ºÁUÀÆ   

AiÀiÁªÀÅzÉà   

C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß   

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   

¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ   

¥ÁvÀæªÀ£ÁßUÀ°Ã   

CxÀªÁ

SÁvÀjAiÀÄ£ÁßUÀ°  

¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.  

E°è  

PÉÆnÖgÀĪÀ  

ªÀiÁ»wAiÀÄ  

CªÀ®A§£É  

§¼ÀPÉzÁgÀgÀ  

«ªÉÃZÀ£ÉUÉ  

©nÖzÀÄÝ  

ºÁUÀÆ  

CzÀjAzÀ

MzÀV§gÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÉ CªÀgÉà dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F   ªÉ¨ï¸ÉÊmï   §¼ÀPɬÄAzÀ   MzÀV§gÀĪÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   vÉÆAzÀgÉ,   ¯Á¨sÀ/£ÀµÀÖ/ºÁ¤UÀ½UÉ   £ÁªÀÅ   dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.   F ªÉ¨ï   ¸ÉÊmï£À   ªÀÄÆ®PÀ   C£Àå   G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ   °APï   PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ   D   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À   ®¨sÀåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ   ¤RgÀvÉ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀÅ¢®è.   C£Àå   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ   °APï£ÀÄß   ªÀiÁ»w   ¥Àæ¸ÀgÀt   GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀæ    ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ,    ¸ÀzÀj    ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è    ¤ÃrgÀĪÀ    ªÀiÁ»w/C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ    ²¥sÁgÀ¸ÀÄì    CxÀªÁ C£ÀĪÉÆâ¹zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. F   ªÉ¨ï¸ÉÊmï   ¸ÀgÁUÀªÁV   AiÀiÁªÀÅzÉà   PÁ®zÀ®Æè   J®èjUÀÆ   ®¨sÀåªÁUÀ®Ä   J¯Áè   jÃwAiÀÄ   ªÀÄÄAeÁUÀævÉ   PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.   DzÀgÉ,   vÁAwæPÀ   PÁgÀtUÀ½AzÀ   CxÀªÁ   £ÀªÀÄä   ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀzÀ   PÁgÀtUÀ½AzÁV   ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À vÁvÁÌ°PÀ C®¨sÀåvɬÄAzÁV MzÀV §gÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ºÉÆuÉ CxÀªÁ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

F    

ªÉ¨ï¸ÉÊmï    

C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ    

ªÀiÁ»w    

¸ÁªÀiÁ£Àå

ªÀiÁ»w  

GzÉÝñÀPÁÌV  

ªÀiÁvÀæ.  

ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è  

¤ÃrgÀĪÀ

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   

PÀ£ÁðlPÀ   

«eÁÕ£À   

ªÀÄvÀÄÛ   

vÀAvÀæeÁÕ£À

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   

ªÀw¬ÄAzÀ   

¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,   

EwÛÃa£À

ªÀÄvÀÄÛ    

¤RgÀªÁzÀ    

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß    

¤ÃqÀ®Ä    

J¯Áè

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß    

vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ    

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ

PÀbÉÃjAiÀÄ°è  

®¨sÀå«gÀĪÀ  

ªÀiÁ»w  

CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉ¨ï  

¸ÉÊmï£À°ègÀĪÀ  

ªÀiÁ»wAiÀÄ  

¤RgÀvÉ,  

«±Áé¸ÁºÀðvÉ,

UÀÄtªÀÄlÖ,   

¸ÀA¥ÀÆtðvÉ   

ªÀÄvÀÄÛ   

®¨sÀåvÉ,   

GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ,

¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ    

ªÀÄvÀÄÛ    

UÁæ¦PïìUÀ¼ÀÄ    

ºÁUÀÆ    

AiÀiÁªÀÅzÉÃ

C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß       

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ       

¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ

¥ÁvÀæªÀ£ÁßUÀ°Ã  

CxÀªÁ  

SÁvÀjAiÀÄ£ÁßUÀ°  

¤ÃqÀĪÀÅ¢®è.

E°è   

PÉÆnÖgÀĪÀ   

ªÀiÁ»wAiÀÄ   

CªÀ®A§£É   

§¼ÀPÉzÁgÀgÀ

«ªÉÃZÀ£ÉUÉ   

©nÖzÀÄÝ   

ºÁUÀÆ   

CzÀjAzÀ   

MzÀV§gÀĪÀ

AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉUÉ CªÀgÉà dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ.

F    ªÉ¨ï¸ÉÊmï    §¼ÀPɬÄAzÀ    MzÀV§gÀĪÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà vÉÆAzÀgÉ,           ¯Á¨sÀ/£ÀµÀÖ/ºÁ¤UÀ½UÉ           £ÁªÀÅ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.   F   ªÉ¨ï   ¸ÉÊmï£À   ªÀÄÆ®PÀ   C£Àå G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ             ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ             °APï PÉÆqÀ¯ÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ   D   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À   ®¨sÀåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ              ¤RgÀvÉ              CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀÅ¢®è.   C£Àå   ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ½UÉ   °APï£ÀÄß ªÀiÁ»w    ¥Àæ¸ÀgÀt    GzÉÝñÀ¢AzÀ    ªÀiÁvÀæ    ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj              ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è              ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁ»w/C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ      ²¥sÁgÀ¸ÀÄì CxÀªÁ C£ÀĪÉÆâ¹zÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. F    ªÉ¨ï¸ÉÊmï    ¸ÀgÁUÀªÁV    AiÀiÁªÀÅzÉà    PÁ®zÀ®Æè J®èjUÀÆ    ®¨sÀåªÁUÀ®Ä    J¯Áè    jÃwAiÀÄ    ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß    vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÉ.    DzÀgÉ,    vÁAwæPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ      CxÀªÁ      £ÀªÀÄä      ¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀzÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV           ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À           vÁvÁÌ°PÀ C®¨sÀåvɬÄAzÁV     MzÀV     §gÀĪÀ     vÉÆAzÀgÉUÀ½UÉ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ºÉÆuÉ CxÀªÁ dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀĪÀÅ¢®è.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä