ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ    2016 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ/PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
UÀÆUÀ¯ï «eÁÕ£À eÁvÉæAiÀÄÄ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀwPÀ D£ï ¯ÉÊ£ï ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ, 13 jAzÀ 18 ªÀAiÀĹì£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. L.Dgï.L.J¸ï. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «eÁÕ£À eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ AiÀÄĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÁV ¥Àæw ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÁæeÉPïÖ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÉÄÃjPÁzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï eÁvÉæAiÀÄ°è ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÀPÉÌ 15,000 ¨Áj ¤ÃªÀÅ PÀtÚ£ÀÄß «lÄQ¸ÀÄwÛÃj £ÀªÀÄä PÀtÚ£ÀÄß «ÄnQ¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ ¸ÁßAiÀÄĪÀÅ £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ¯Éèà Cw ªÉÃUÀªÁzÀ ¸ÁßAiÀÄĪÁVzÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄä PÀtÚ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉPÉArUÉ  5 ¨Áj «ÄnQ¸À®Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¢£ÀPÉÌ ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,000 ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ 5 «Ä°AiÀÄ£ïVAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¨Áj «ÄnQ¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢UÉ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ ¨Áj PÀtߣÀÄß «ÄnQ¸ÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃgÀÄ J°è ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛzÉ ?  ¤ÃgÀÄ ¥ÀªÀðvÀzÀ vÀ¥Àà°VAvÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è ¨ÉÃUÀ PÀÄ¢AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¤ÃgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ªÀÄlÖzÀ°è 100 rVæ ¸É°ìAiÀĸï£À°è PÀÄ¢AiÀħ®èzÁzÀgÉ, ªÀiËAmï JªÀgɸïÖ ªÉÄÃ¯É 69 rVæ ¸É°ìAiÀĸï£À°è PÀÄ¢AiÀħ®èzÀÄ. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¸ÀÄ¢Þ
¤ªÀÄVzÀÄ w½¢zÉAiÉÄÃ
fäAiÀÄ¸ï       M®A¦AiÀÄqï       MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ       ªÀÄlÖzÀ       ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.  
ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À«ÃPÀgÀt ¢£ÁAPÀ :12.10.2017
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ   ¢£À   EzÀÄ   zÉÆqÀØ   GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è   ¸ÀAzÉúÀ«®è.   MAzÀÄ   ºÉƸÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ   ¥ÀæPÁgÀ ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß   £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ   JAzÀÄ   vÉÆÃj¹zÀÄÝ,   EzÀÄ   ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ   ¥Áèöå¹ÖPï   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À   OµÀzsÀ   «eÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ.
ªÉÄÊPÀ¯ï   ¸ÁÖç£ÉÆà   £ÉÃvÀÈvÀézÀ   JA.L.n.   EAf¤AiÀÄgïUÀ¼À   ¸ÀªÀÄƺÀªÀÅ   ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¥Á®Pï   ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß   eÉÊ«PÀ   ¨ÁA¨ï   ¥ÀvÉÛPÁjAiÀiÁV   ªÀiÁ¥Áðr¸À®Ä AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ.   F   EAf¤AiÀÄgïUÀ¼ÀÄ   ¸À¸ÀåzÀ   J¯ÉUÀ¼À°è   PÀ¸ÀÖªÉÄʸïØ   PÁ§ð£ï   £Áå£ÉÆ   lÆå¨ïUÀ¼À£ÀÄß   C¼ÀªÀr¹,   fêÀAvÀ   ¸À¸ÀåUÀ¼À°è   ¸ÉÆàÃlPÀ   CtÄUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉÊd ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ®Që¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ªÉåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß   gÀƦ¹gÀÄvÁÛgÉ.
DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À    £ÉÆAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ    CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    RUÉÆýÃAiÀÄ    PÉÃAzÀæªÀÅ    (LJAiÀÄÄ)    £ÀªÀÄä   £ÀPÀëvÀæ    ¥ÀÄAdzÀ°è£À    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ    227    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀjlÄÖ    £ÁªÀÄPÀgÀt    ªÀiÁrzÉ.    LJAiÀÄÄ    F    ªÉÆzÀ®Ä    PÉêÀ®    14    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    ªÀiÁvÀæ    C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß   ¤ÃrvÀÄÛ,   FUÀ   ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ   ºÉƸÀ   PÁål¯ÁUï£À°è   ªÉÆzÀ°£À   14 £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj MlÄÖ 227 £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ.
PÀ¼ÉzÀ   wAUÀ¼ÀµÉÖà   £ÀªÀÄä   zsÉñÀzÀ°è   500   ªÀÄvÀÄÛ   1000   gÀÆUÀ¼À   £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß   ZÀ¯ÁªÀuÉ   ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¹   gÀzÀÄÝUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀÄ   vÀªÀÄUÉ®è   w½¢gÀĪÀ   «µÀAiÀÄ. EzÀjAzÁV   zÉñÀzÀ°è   CzɵÉÆÖà   «Ä°AiÀÄ£ï   PÉÆÃn   ¨É¯ÉAiÀÄ   £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß   gÀ¢ÝUÉ   J¸ÉAiÀÄ®Ä   Dgï.©.L.   J¯Áè   vÀAiÀiÁj   ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉ.   CzÀgÀAvÉ, dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ «Ä°AiÀiÁAvÀgÀ ¦jAiÀiÁrPï mÉç¯ï ZÁmïðUÀ¼À£ÀÄß gÀ¢ÝUÉ J¸ÉAiÀĨÉÃPÁzÀ PÁ® §A¢zÉ. . . . . 
¸À£Áä£Àå CzsÀåPÀëgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ E¸ÉÆæ ¸ÉmɯÉÊmï ¸ÉAlgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À  --- £ÀªÉA§gï 24 - 25, 2017 --- PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ qÁ. J¸ï. PÉ. ²ªÀPÀĪÀiÁgï